က်ား၊ မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (၅)

0
269
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

ယခင္အပတ္မွအဆက္…….

 

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားရသူမ်ားအတြက္ ေဆးကုသေစာင့္ ေရွာက္ေပးရန္ လမ္းညႊန္

အၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရသူကို ခ်က္ခ်င္း ဆန္းစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ လိုအပ္ပါ က ပို၍တာ၀န္ရွိသည့္္အဖြဲ႔ (သို႔မဟုတ္) တာ၀န္ခံဆရာ၀န္ထံ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္း ၾကားပါ။

 

လူနာအေရးေပၚ အေျခအေန ျဖစ္ေန သလား။ လိုအပ္ေသာကုသမႈကို ဤဌာန တြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သလား။

အေရးေပၚ အေျခအေနျဖစ္ပါက-

(၁) အေရးေပၚေဆးကုသေပးၿပီး အထက္အဆင့္သို႔ လႊဲေျပာင္းပါ။

(၂) အေရးေပၚသားဆက္ျခားေဆး (ECP)၊ HIV ပိုးတားေဆး (PEP) ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ အသည္းေရာင္ ေရာဂါ ဘီ ကာကြယ္ေဆးတို႔ကို ခ်က္ခ်င္း ေပးႏိုင္ရန္ စဥ္းစားပါ။

 

တည္ၿငိမ္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါက

(၁) ေဆြးေႏြးရန္ လံုၿခံဳေသာအခန္း သို႔ ေခၚေဆာင္ပါ။

(၂) နားလည္ေၾကာင္းေျပာၿပီး ႏွစ္ သိမ့္ေပးပါ။

(၃) ဒဏ္ရာကို ကုသေပးပါ။ နာက်င္မႈ သက္သာရန္ ေဆးလိမ္းေပးပါ။

(၄) ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ကိုရွင္းျပၿပီး သေဘာတူညီမႈ ရယူပါ။

(၅) က်န္းမာေရးရာဇ၀င္ကို ေမးျမန္း ပါ။

(၆) ေဆးပညာအရ စစ္ေဆး စမ္းသပ္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

(၇) ဥပေဒေရးရာအတြက္ အေထာက္ အထားမ်ား ရယူပါ။

(၈) လိင္အဂၤါမ်ားတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ ရာရွိပါက ကုသေပးပါ။

 

(၇၂) နာရီမွ (၁၂၀) နာရီအတြင္းျဖစ္ ပါက –

(၁) ေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာေရး ကိစ္ၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးရွင္းျပပါ။

(၂) (၁၂၀ နာရီအတြင္း ျဖစ္ၿပီး) ကိုယ္၀န္ ရရွိႏိုင္သည့္ အႏ္ၱရာယ္ရွိပါက အေရးေပၚ သားဆက္ျဖတ္ေဆး ေပးပါ။

(၃) လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ေပးပါ။

(၄) HIV ပိုးကူးစက္ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ PEP ေဆးမ်ားကိုေပးပါ။

(၅) လိုအပ္ပါက ေမးခိုင္ကာကြယ္ ေဆး ထိုးပါ။

(၆) ရႏိုင္ပါက အသည္းေရာင္ေရာဂါ ဘီ ကာကြယ္ေဆးထိုးပါ။

 

(၇၂) နာရီမွ (၁၂၀) နာရီအတြင္း မျဖစ္ပါက –

(၁) ေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာေရးကိစ္ၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးရွင္းျပပါ။

(၂) လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါ အတြက္ စံလမ္းညႊန္မ်ားအတိုင္း ေရာဂါ ရွာေဖြ ကုသေပးပါ။

(၃) လိုအပ္ပါက ေမးခိုင္ကာကြယ္ ေဆးထိုးပါ။

(၄) ရရွိႏိုင္ပါက အသည္းေရာင္ ေရာဂါ ဘီ ကာကြယ္ေဆးထိုးပါ။

စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ ကုသမႈမ်ား ကိုေသခ်ာစြာ မွတ္တမ္းတင္ပါ။

မွတ္တမ္းႏွင့္ အေထာက္အထား အားလံုးကို လံုၿခံဳစြာ လွ်ိဳ႕၀ွက္သိမ္းဆည္းပါ။

 

ကုသမႈ ၿပီးဆံုခ်ိန္ (ေဆးရံုဆင္းခ်ိန္) တြင္ ေဆြးေႏြးမွာၾကား သင္ျပေပးရန္-

ခံစားခဲ့ရသူတြင္ ျပန္သြားႏိုုင္ရန္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာေနရာ ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာ ေစရမည္။

က်ဴးလြန္ခံရျခင္းမွာ သူ႔အျပစ္မဟုတ္ ေၾကာင္း ထပ္မံရွင္းျပပါ။ သူ၏ခံစားမႈကို ပံုမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မႈႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါ။ ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ ျပန္လာျပရန္တိုင္တြန္းေပးပါ။      ။

 

ရင္းျမစ္ – က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန