က်ဳိက္မေရာ ေရွးေဟာင္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစာတမ္း ၉ ေစာင္ ဖတ္

0
41

မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္ စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ စာတမ္း ၉ ေစာင္ ပါ၀င္ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ စာတမ္းဖတ္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္က က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕ အတ္ၲရံခန္းမ တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

သမိုင္းေၾကာင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း ပထ၀ီအေနအထားအရေသာ္လည္းေကာင္း တန္ဖိုးရွိသည့္  အေျခအေနမ်ားကို သိရွိေစရန္ႏွင့္ ထိုသိရွိထားသည့္အေျခအေနေပၚမွ ထပ္ၿပီး ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမွဳ မျဖစ္ေအာင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေနရာ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ေနရာတြင္ သတိထားရန္ အတြက္ႏွင့္လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလိုျပင္ ဆင္ထိန္းသိမ္းရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အထိုက္အေလွ်ာက္ အေထာက္အကူျပဳေစေရး ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကိုယ့္ေဒသရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးရွိမႈ၊ သဘာ၀တရားရဲ႕ အက်ဳိးေပးမႈမ်ားနဲ႔ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသင့္သည္မ်ားကို အားလံုးေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာ ေပါက္မႈနဲ႔အတူ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တြန္းအားတစ္ရပ္အေနနဲ႔ျဖစ္ ထြန္းလာမယ္လို႔ ယံုၾကည္ယူဆတယ္”ဟု မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ နယ္၏ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းစာတမ္း၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းထင္ရွားေသာ သာသနိကနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းစာေပယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာအေမြအႏွစ္မ်ားစာတမ္း၊ က်ိဳက္မေရာ ၿမိဳ႕နယ္၏ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း စာတမ္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ စပါးစိုက္ပ်ိဳးနည္းလမ္းရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ မေလးရွားစပါးတြင္ ေရျမဳပ္ခံဗီဇ ရွိ /မရွိ စစ္ေဆးျခင္းစာတမ္း အစရွိသည့္ စာတမ္း ၉ ေစာင္ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ ေက်းမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ သုေတသနကို မြန္ျပည္ နယ္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တက္ၠသိုလ္ သမိုင္းဌာန၊ ပထ၀ီ၀င္ဌာန၊ ႐ူပေဗဒဌာန၊ ျမန္မာစာဌာနႏွင့္ ဘူမိေဗဒဌာနတို႔မွ ဆရာ၊ ဆရာမတို႔ ပူးေပါင္းျပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

 

ယဥ္စႏိုင္း