ေျမြပါလည္းဆံုး သားလည္းဆံုး

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ထားဝယ္ေဒသ၏ အေနာက္ဘက္ ေလာင္းလုံးကၽြန္းဆြယ္တစ္ေလၽွာက္ရွိ ကမ္းေျခမ်ား၊ သဘာ၀အလွမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မပ်က္မယြင္းတည္ရွိေနၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈဘ၀အသက္ေမြးမႈႏွင့္ နက္႐ႈိင္းစြာ ယွက္ငင္လ်က္ ရွိသည္။
ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ေရလုပ္ငန္းစခန္းငယ္မ်ားတည္ေဆာက္ နားခို အပန္းေျဖ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကသျဖင့္ ေဒသခံတို႔၏ ဘ၀တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ေလာင္းလုံးကၽြန္းဆြယ္တစ္ဝိုက္ ေျမယာမ်ား၊ ကၽြန္းမ်ား၊ ကမ္းေျခမ်ားသည္ ေငြေၾကးသက္သက္ထက္ပိုေသာ “တန္ဖိုး” ရွိသည္ကို သတိျပဳရန္ လိုသည္။
ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ထားဝယ္ေဒသကို ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ပိုမိုလာ ေရာက္လာသည့္အေလ်ာက္ ထိုကမ္းေျခမ်ား၊ သဘာ၀အလွမ်ား ပိုမိုလူသိမ်ား လာသည္။ ထိုေၾကာင့္ပင္လၽွင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ စီးပြားရွင္တို႔ မ်က္စိက်လာၿပီး ကမ္းေျခမ်ား၊ ကၽြန္းမ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း၊ အပန္းေျဖစခန္း၊ ဟိုတယ္ေဆာက္ရန္ အေၾကာင္းျပ ေျမယာေလၽွာက္ထားလာျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ရသည္။
ေဒသတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းလိုေၾကာင္း အပ္ေၾကာင္းထပ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေလ့ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသခံမ်ား သူေ႒းျဖစ္လာေရး၊ ေဒသခံမ်ား ကိုယ္တိုင္ကိုက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးသူမ်ား ျဖစ္လာေရးကိုကား အေလးေပး မေျပာဆိုသေလာက္ ျဖစ္သည္။
ဆိုလိုသည္မွာ အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္လာၿပီး ေဒသခံမ်ားက ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္လာေရးကိုသာ ဦးစားေပး စဥ္းစား မူဝါဒခ်မွတ္ေလ့ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္လာခ်ိန္တြင္ ေဒသခံ မ်ားကိုယ္တိုင္လည္း လုပ္ငန္းရွင္ သူေ႒းမ်ား ျဖစ္လာေရး မည္သို႔စီမံမည္ကို ဦးစားေပးျခင္း နည္းပါးေလ့ရွိသည္။
ထိုေၾကာင့္ ေလာင္းလုံးကၽြန္းဆြယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဝါဒခ် စဥ္းစားရာတြင္ (၁) ရွိရင္းစြဲ အေျခတည္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား မပ်က္ယြင္းေရး (၂) ရွိရင္းစြဲ သဘာ၀ဝန္းက်င္ အလွအပမ်ား မပ်က္ယြင္းေရး (၃) ေဒသခံမ်ား ကိုယ္တိုင္ အခြင့္အလမ္း အသစ္မ်ားကို ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ၿပီး (အလုပ္သမားသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး (၄) ေငြရွင္ေၾကးရွင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားလည္း လုပ္သာကိုင္သာရွိေရး မၽွတစြာ စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ၾကရန္ လိုေၾကာင္း အေလးအနက္ ၫႊန္းဆိုလိုပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ပတ္ဝန္းက်င္လည္း ပ်က္၊ ေဒသခံမ်ား၏ စားက်က္လည္း ေပ်ာက္၊ ေဒသခံမ်ားလည္း အဆင့္နိမ့္ အလုပ္သမားသာျဖစ္၊ ေျမယာဝန္းက်င္ အားလုံးလည္း ေငြေၾကးမ်က္ႏွာ ၾကည့္သူတို႔ ထံသာ ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ မျဖစ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတ္ႏိုင္မႈ အေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္ပါေၾကာင္း၊ ထိုမွသာ ေႁမြပါလည္းဆုံး သားလည္းဆုံး မျဖစ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အယ္ဒီတာ