ရပ္ခိုင္းထားသည့္ စခန္းႀကီး႐ြာ ကြန္ကရစ္လမ္း ဆက္ခင္းမည္

0
76

ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းၿပီး တစ္ပတ္ အတြင္းတြင္ပင္ အက္ကြဲလာသျဖင့္ ရပ္ ဆိုင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေသာ ေလာင္းလုံး ၿမိဳ႕နယ္ စခန္းႀကီး႐ြာလမ္းအား လုပ္ လက္စကုမၸဏီကပင္ ဆက္ခင္းရန္ ဆုံး ျဖတ္လိုက္သည္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူ မ်ားက ေက်း႐ြာသားမ်ား၊ ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ စခန္းႀကီး႐ြာတြင္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္က ေတြ႕ဆုံၫွိႏႈိင္းကာ ဆက္ခင္း ရန္ အားလုံးသေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အက္ေၾကာင္းေပၚတာလည္း ျပန္ ျပင္မယ္လို႔ ေျပာတယ္၊ ေနာက္ထပ္ခင္း တာ ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္ သူတို႔(ကုမၸဏီ)က တာဝန္ယူမယ္ေပါ့”ဟု စခန္းႀကီး ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေက်ာ္ နီဝင္းက ေျပာသည္။
တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ရန္ပုံေငြျဖင့္Dragon Power   ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူ ခင္းေနသည့္ ယင္းလမ္းမွာ အက္ကြဲလာ သျဖင့္ ရပ္ေက်းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္ မတီမ်ားက
လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းေစခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္က်န္လမ္းကို ဆက္ခင္းရာ တြင္ စံႏႈန္းမီေရး ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူ ရန္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(တိုင္းေဒသႀကီး)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ႀကီး ၾကပ္ရန္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးက ၫွိႏႈိင္းမွာၾကားခဲ့သည္။
Dragon Power   ကုမၸဏီသည္ တနသၤာရီတိုင္း၏ အျခားေနရာမ်ားတြင္ လည္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ ကိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိထားသည္။