လိုင္စင္ယူၿပီး ေက်ာက္မထုတ္က လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းမည္

0
62

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာက္ထုတ္ လုပ္ခြင့္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရယူထားၿပီး ေက်ာက္မထုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းသြားမည္ဟု မြန္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ ေျပာသည္။
မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳ ေပးထားသည့္လုပ္ငန္း ၁၀၉ ခုအနက္ လုပ္ငန္း ၂၇ ခု ေက်ာက္မထုတ္ေပ။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခြင့္ျပဳေပး ရာတြင္ ယမန္ႏွစ္က လိုင္စင္ယူၿပီး ေက်ာက္မထုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးမေပးဘဲ ပိတ္သိမ္း သြားမည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစိုးျမင့္က ေျပာသည္။
“လုပ္ခြင့္ရထားေပမယ့္ ေက်ာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္းမရွိဘူးဆိုရင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက အခြန္ရတယ္ ဆိုေပမယ့္ ျပည္နယ္နဲ႔ အခြန္ဦးစီးဌာန အတြက္ အခြန္မရဘူး။ ျပည္နယ္အတြက္ နစ္နာတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း နစ္နာတယ္”ဟု ဦးစိုးျမင့္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကခြင့္ျပဳသည့္ ေက်ာက္ မိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ ေလၽွာက္ထားသည့္ပမာဏထက္ ေက်ာက္ က်င္းပိုထုတ္ေနျခင္း၊ လိုင္စင္စည္းကမ္း ပါအခ်က္အလက္မ်ား လိုက္နာမႈမရွိ ျခင္းတို႔ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ယခုဘ႑ာတြင္ ေက်ာက္မိုင္းလုပ္ငန္း မ်ား သက္တမ္းတိုးျခင္း လိုင္စင္အသစ္ ေလၽွာက္ျခင္းတို႔ကို ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးမွသာ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က ေက်ာက္မိုင္းလုပ္ငန္းမ်ား မွာ အခြန္ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း တစ္ေသာင္း ေက်ာ္ရရွိခဲ့သည္ဟု ျပည္နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနစာရင္းအရ သိရ သည္။