ကရင္႐ိုးရာ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕ မဂၤလာအခမ္းအနားအတြက္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ က်ပ္သိန္း ၅၅၀ ေထာက္ပံ့

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကရင္တိုင္း ရင္းသားမ်ား က်င္းပသည့္ ႐ိုးရာဝါေခါင္ လခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕ (လက္ခ်ည္)မဂၤလာ အခမ္း အနားအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ေငြ က်ပ္ သိန္း ၅၅၀ ေထာက္ပံ့ေပးသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။
ယင္းေထာက္ပံ့ေငြသည္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ အခမ္းအနားအတြက္အျပင္ ေက်း႐ြာ အဆင့္အတြက္လည္း ပါဝင္သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ကရင္တိုင္းရင္း သားေရးရာဝန္ႀကီးထံမွ သိရသည္။

“တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ႐ိုးရာဓေလ့ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ ထိန္းသိမ္းတဲ့ေနရာမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳေပးတာ ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးတာ လိုပါတယ္”ဟု အထက္ပါဝန္ ႀကီး ေစာေအာင္ျမင့္ခိုင္က ေျပာသည္။
ကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕ မဂၤလာအခမ္းအနားကို ႏွစ္ စဥ္ ဝါေခါင္လတြင္ က်င္းပေလ့ရွိၾကၿပီး အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ ေနထိုင္ေနၾက သည့္ ကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔က ဝါ ေခါင္လအတြင္း ၎တို႔ အားလပ္သည့္ ရက္တစ္ရက္ကို သတ္မွတ္ၿပီး ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕ မဂၤလာအခမ္းအနားကို ႐ိုးရာမပ်က္ က်င္းပေလ့ရွိၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာသီဥတုအရ ဝါ ေခါင္လတြင္ မိုးမ်ားၿပီး သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေလ့ရွိသျဖင့္ ယင္း လတြင္ ေရွးကရင္လူႀကီးမ်ားက ေဘးရန္ ကင္းေစရန္အတြက္ ခ်ည္ျဖဴကို လက္ တြင္ ပတ္ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
မြန္ျပည္နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္စလုံး အတြက္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လၽွင္ က်ပ္ ၁၅ သိန္း ႏႈန္း၊ ေက်း႐ြာအဆင့္အေနျဖင့္ ေက်း႐ြာ ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔အတြက္ တစ္႐ြာ လၽွင္ က်ပ္ ၃ သိန္းခြဲႏႈန္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့သည္။

ျပည္နယ္အတြင္း က်င္းပသည့္ ခ်ည္ျဖဴဖြဲ႕မဂၤလာအခမ္းအနားမ်ားအ တြက္ ယမန္ႏွစ္ကစၿပီး ျပည္နယ္အစိုး ရက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ဟု ကရင္တိုင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးထံမွ သိရ သည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာ လထိ (၆) လတာ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ပအိုဝ္း တိုင္းရင္းသားတို႔၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အသုံးျပဳရန္ မြန္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀၊ ကရင္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ ႏွင့္ ပအိုဝ္းအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္မႈရွိေသာ္လည္း သထုံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အမ်ားဆုံးရွိၿပီး တစ္ျပည္နယ္လုံးတြင္ ကရင္တိုင္းရင္း သား ၃ သိန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

Related Posts