တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ေရေဘး ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္အထိ ေနာက္ဆုံး အေျခအေန

၁) တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရေဘး သင့္သည့္ရက္ေပါင္း တစ္လျပည့္ရန္ ရက္ပိုင္းသာ လိုေတာ့သည္။
ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္တြင္ ေရစႀကီး ခဲ့သည္။
၂) တနသၤာရီျမစ္၏ ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္ ေရအမွတ္မွာ ၁၉ ေပ ၉ လက္မ ျဖစ္သည္။
ဇူလိုင္လအတြင္း မိုးသည္းထန္စြာ အဆက္မျပတ္႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ၿမိတ္ ခ႐ိုင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ရွိ တနသၤာရီျမစ္ ေရသည္ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္တြင္ အႏၲရာယ္ေရမွတ္ ၂၄ ေပ ထက္လြန္ကာ ေရမွတ္ ၂၆ ေပေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ ခဲ့ရာမွ ေရမ်ားျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ဩဂုတ္လ ၇ ရက္တြင္ ည ၁၁ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ အႏၲရာယ္ေရမွတ္ ၂၄ ေပ သို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ျပန္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၃)ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၁၇ အုပ္စုရွိ ေတာင္သူ ၄၈၆ ဦးပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္ဧကေပါင္း ၂၀၇၃ ဧက နစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးခဲ့သည္။
၄)အိမ္ေထာင္စု ၄၈၈၇ စု၊ အိမ္ေျခ ၄၈၃၃ အိမ္၊ အမ်ိဳးသား ၁၂၂၅၅ ဦး အမ်ိဳးသမီး ၁၁၉၄၃ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၄၁၉၈ ဦးမွာ ေရေဘးသင့္ခဲ့သည္။
အိမ္ေထာင္စု ၁၂၄၀ စု၊ အိမ္ေျခ ၁၂၂၇ အိမ္၊ အမ်ိဳးသား ၃၁၈၅ ဦး အမ်ိဳးသမီး ၃၀၈၅ ဦး စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၆၂၇၀ ဦးတို႔မွာ နီးစပ္ရာေနအိမ္ မ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးအိမ္မ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားသို႔ အေရးေပၚ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ ရသည္။
၅)တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦး စီးဌာနတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ယာယီ ကြပ္ကဲေရး႐ုံးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ေရ ေဘးသင့္ စာရင္းမ်ားအလိုက္ တနသၤာ ရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ပံ့ပိုးေသာ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္း ၅ ရက္စာအား ဩဂုတ္လ ၉ ရက္က ေဝမၽွေပးထား ၿပီး ျဖစ္သည္။

၆) ေရေဘးသင့္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ တစ္ရက္ သိန္း ၁၃၀ ေက်ာ္ သည္။
ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္(ေျပာင္းေ႐ႊ႕)ခဲ့ရ သည့္ လူဦးေရ ၆၂၇၀ ဦးအတြက္ တစ္ဦးလၽွင္ က်ပ္ ၁၄၅၀ ႏႈန္းရွိ စား ေသာက္ကုန္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ရာ တစ္ရက္လၽွင္ လူဦးေရ ၆၂၇၀ ဦး အတြက္ က်ပ္ ၉၀၉၁၅၀၀ ၊ ေနအိမ္ မ်ားသို႔ ေရမ်ားဝင္ေရာက္ၿပီး အေျခအေနဆိုး႐ြားစြာရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ၃၈၀၃ ဦးအတြက္ တစ္ဦးလၽွင္ က်ပ္ ၁၀၅၀ ႏႈန္း တစ္ရက္အတြက္ က်ပ္ ၃၉၉၃၁၅၀၊ စုစုေပါင္း တစ္ရက္ကုန္က် ေငြ က်ပ္ ၁၃၀၈၄၆၅၀ ရွိသည္။

 

၇) တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေရႀကီးေရလၽွံမႈျဖစ္စဥ္တြင္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရေဘးသင့္ေျပာင္းေ႐ႊ႕သူစာရင္းတြင္ မပါဝင္ေသးသူမ်ား ။ ေပးပို႔ရန္ က်န္ရွိေနသူမ်ား က်န္ရွိေန ေသးပါက နီးစပ္သူမ်ားမွ ေအာက္ေဖာ္ ျပပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ကူညီ
အေၾကာင္းၾကားေပးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

ဦးေအာင္ေက်ာ္ဟိန္း
၀၉-၇၇၇၃၃၀၁၃၃၊
ဦးေအာင္သူရ ၀၉-၂၅၀၈၃၇၃၇၈၊
ဦးရဲျမင့္ေဆြ ၀၉-၄၂၂၁၉၅၆၆၅
၊၀၉-၄၉၃၃၂၇၃၇၊
ဦးေအာင္ဆန္းဝင္း
၀၉-၂၅၀၆၁၈၁၄၈၊
ဦးေက်ာ္မ်ိဳးသက္
၀၉-၄၂၂၂၁၂၅၇၈၊
ဦးဝင္းထြန္း၊ ၀၉-၄၂၂၂၀၇၀၆၂
ဦးမင္းေဝ ၊ ၀၉-၄၂၂၂၁၂၅၈၂

Related Posts