ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ထားဝယ္တြင္ အမ်ားဆုံးေသဆုံး

0
95

တိုင္းအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္သုံးခုအနက္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ အမ်ားဆုံးေသဆုံးလ်က္ ရွိသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လ ၂၆ ရက္အထိ ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ယာဥ္ တိုက္မႈ ၁၁၉ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူ ၂၆ ဦးအထိရွိေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံး မွတ္တမ္းမ်ား အရ သိရသည္။

ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူအေရအတြက္ ဒုတိယအမ်ား ဆုံးျဖစ္ၿပီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္က အနည္း ဆုံး ျဖစ္သည္။
ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ယာဥ္တိုက္ မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရသူ ၁၄၁ ဦး၊ ၿမိတ္ ခ႐ိုင္တြင္ ၁၂၈ ဦးႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္တြင္ ၉၄ ဦးရွိေၾကာင္း တိုင္းရဲမွတ္ တမ္းအရ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က တိုင္းအတြင္း ယာဥ္ တိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၂၃၁ ဦးရွိၿပီး ဒဏ္ရာရသူ ၉၄၅ ဦးရွိေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ စာရင္းအရ သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လ ၂၆ ရက္အထိ ခ႐ိုင္အလိုက္ ယာဥ္တိုက္ မႈေၾကာင့္ ေသဆုံး/ဒဏ္ရာ ရသူအေရ အတြက္
ခ႐ိုင္ ျဖစ္ပြားမႈ ေသဆုံး ဒဏ္ရာရ

ထားဝယ္ ၁၁၉ ၂၆ ၁၄၁
ၿမိတ္ ၈၅ ၂၄ ၁၂၈
ေကာ့ေသာင္း ၆၄ ၁၇ ၉၄