ဟိႏၵားသတၱဳမိုင္းရွိ အနည္စစ္ကန္ ျပန္ျပင္ရမည္

0
78

ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဟိႏၵား သတၱဳတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အနည္စစ္သည့္ ေရကန္မ်ား အားနည္း ခ်က္မ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္ ၫႊန္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ သယံဇာတ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ အနည္စစ္ကန္မ်ားက တူးေဖာ္ ရန္ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း အနည္းငယ္ သာတူးေဖာ္ၿပီး ကန္ေဘာင္ကို ျမႇင့္တင္ ထားသည့္အတြက္ ေျမေအာက္ဘက္ကို ထပ္တူးေဖာ္ရန္ ၫႊန္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။
“လုပ္ခိုင္းတာနဲ႔ လုပ္တာကလို အပ္ခ်က္ေတြရွိေနေသးတယ္။ ေအာက္ ကိုထပ္ၿပီးတူးခိုင္းဖို႔ လိုေနေသးတယ္ ေပါ့”ဟု ၎က ေျပာသည္။

အနည္စစ္ကန္မ်ား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း မွတစ္ဆင့္ ၫႊန္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးကဆိုသည္။
ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းကို ထိုင္းကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာပြန္ပီပက္ ကုမၸဏီ က လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အနည္စစ္ကန္ ၅ ကန္ ရွိသည္။
အဆိုပါသတၱဳတြင္းတြင္ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းအစိုးရကလုပ္ငန္းယာယီရပ္နား ရန္ အနည္းဆုံး ၃ ႀကိမ္ခန္႔ ၫႊန္ၾကား ခဲ့ဖူးသည္။