သက္ႀကီးအဘိုးအဘြားမ်ား လူမႈေရးပင္စင္ ရ မရ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမည္

0
57

တိုင္းအတြင္း အသက္ ၉၀ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ သက္ႀကီးအဘိုးအဘြားမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ လူမႈေရးပင္စင္ ရမရ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနထံမွ ဦးစီး အရာရွိ ေဒၚခိုင္ခိုင္ဦးကေျပာသည္။
ယင္းလူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့ရာ တြင္ သက္ႀကီးအဘိုးအဘြားမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားက တစ္ဆင့္ ေပးအပ္ေနရသျဖင့္ အမွန္ တကယ္ ေရာက္ မေရာက္ သိႏိုင္ရန္ အတြက္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚခိုင္ခိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ လူမႈေရးပင္စင္ရရွိေနသည့္အဘိုးအဘြားမ်ား အသက္မွန္ကန္ မႈရွိမရွိ၊ အသက္ျပည့္ေသာ္လည္း ပင္စင္ ေငြရမရ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို လည္း စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
“အရင္က မရေသးတဲ့အဘိုးအဘြား ေတြလည္းရလာမယ္”ဟု ေဒၚခိုင္ခိုင္ဦး က ဆိုသည္။
ယင္းသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ လူမႈေရး ပင္စင္ရေနသည့္ အဘိုးအဘြားအားလုံး ကို စစ္ေဆးမည္မဟုတ္ဘဲ အခ်ိဳ႕ကိုသာ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမည့္အခ်ိန္ကို ဘတ္ဂ်က္ရရွိမႈအေပၚမူတည္ၿပီး႐ုံးခ်ဳပ္ ကထပ္မံၫႊန္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ကြင္း ဆင္းစစ္ေဆးမႈကို လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မ်ားပူးေပါင္းစစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးထံမွ သိရသည္။