ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲရန္အၫႊန္းကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ မေဖာ္ျပက အေရးယူမည္

0
45

ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ သုံးစြဲရန္ အၫႊန္း၊ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာဘာ သာျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါက အေရးယူ ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမႉး ဦးဝင္းထြန္းက ေျပာသည္။
စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ လူသုံးကုန္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္သည့္ရက္စြဲႏွင့္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးမည့္ ရက္စြဲမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းထြန္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ စားသုံးသူကာကြယ္ ေရး ဗဟိုေကာ္မတီက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ကို တစ္လအတြင္းထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ၿပီး ၆ လျပည့္ပါ က စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
“တိုင္းထဲက လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို စားသုံးသူအသိပညာေပးတဲ့ပြဲေတြမွာ ႀကိဳတင္အသိေပးသြားမယ္” ဟု ဦးဝင္းထြန္းက ဆိုသည္။
တိုင္းအတြင္း ေဈးကြက္ရွိ ကုန္ ပစၥည္းအမ်ားစုတြင္ သုံးစြဲရန္အၫႊန္း၊ ထုတ္လုပ္ရက္၊ ကုန္ဆုံးရက္မ်ား ေဖာ္ျပ ထားျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားျခင္းမရွိေပ။

ယင္းကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းပါက ဓာတ္ ေျမဩဇာသုံးစြဲသည့္ ေတာင္သူမ်ား အတြက္ပါ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။
“ျမန္မာစာ အၫႊန္းေတာင္ မဖတ္ တတ္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပါ”ဟု အဆို ပါ အမ်ိဳးသားက ေျပာသည္။
ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အမည္၊ အ႐ြယ္အစား၊ အသားတင္အေလးခ်ိန္၊ သုံးစြဲရန္အၫႊန္း၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး၊ ဓာတ္မတည့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္၊ ထုတ္ လုပ္သည့္ကုမၸဏီအမည္ႏွင့္ လိပ္စာ၊ ထုတ္လုပ္ရက္စြဲ အစရွိသည့္အခ်က္မ်ား ကို ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စားသုံးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒတြင္ ျပ ႒ာန္းထားသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ ပါက အနိမ့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ျဖစ္သည့္ သတိ ေပးျခင္းမွစ၍ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ အၿမဲ တမ္း ပိတ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူႏိုင္ ေၾကာင္း အထက္ပါဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။