ေဒသအသီးသီးမွ မြန္လုပ္ငန္းမ်ား ပါသည့္ မြန္လုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္း

0
78

မြန္ျပည္နယ္သာမက မြန္လူမ်ိဳး မ်ားတည္ရွိရာ ေဒသအသီးသီးမွ မြန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ မြန္လုပ္ငန္း ရွင္အဖြဲ႕တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။
အဆိုပါအဖြဲ႕ကို မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး အစရွိသည့္ မြန္လူမ်ိဳး မ်ားတည္ရွိရာ ေဒသအသီးသီးတို႔မွ မြန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ က ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဖြဲ႕မွာ နယ္ေျမေတြအကုန္ ပါရ ေအာင္ မြန္မွာဆို ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း ၃ ၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးစတဲ့ ျပည္နယ္။တိုင္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အကုန္ ပါဝင္ေအာင္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားပါတယ္” ဟု မြန္လုပ္ငန္းရွင္ ႏိုင္ဗညားစန္းက ေျပာသည္။
ျပည္ပႏိုင္ငံ အသီးသီးရွိ မြန္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္လာႏိုင္ေအာင္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ စီစဥ္ ထားသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။
မြန္လုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႕သည္မြန္ေဒသ ထြက္ကုန္^ပို႔ကုန္ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးကိစၥ၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ မြန္ယဥ္ေက်းမႈ ႐ိုးရာေဈးကြက္ ခ်ဲ႕ထြင္ေရးကိစၥ၊ေရာ္ဘာ ႏွင့္ အျခားစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးကိစၥ၊ မြန္ ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ မြန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး မြန္စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိစၥ၊ ခရီး သြားလုပ္ငန္းေဈးကြက္ကိစၥႏွင့္ မြန္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားစုေပါင္းၿပီး အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္ရန္ ကိစၥစသည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။

“ေဆြးေႏြးထားတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ခုခ်င္း ျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္၊ ေဒသ ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ ေတြ႕ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိတယ္၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ ေတြ႕ဖို႔ လည္း အစီအစဥ္ရွိပါတယ္၊ ဒါကၽြန္ေတာ္ တို႔ အျမန္ဆုံး လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ပဲ”ဟု ရန္ကုန္မွ မြန္လုပ္ငန္းရွင္ ႏိုင္ေဖလႈိင္ က ေျပာသည္။
မြန္လုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႕ကို မြန္ေဒသ စီးပြားတိုးတက္ေရး ဝိုင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေရး၊ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးရည္႐ြယ္ခ်က္ မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသား ေရးအတြက္ တစ္တပ္ တစ္အား ပါဝင္ ကူညီႏိုင္ေရး ရည္႐ြယ္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

မြန္လုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႕တြင္ ေရးရာ ေကာ္မတီ ၅ ခုကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မ တီ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာရွာေဖြ ေရးေကာ္မတီ၊ အသင္းသားေရးရာ ေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီတို႔ ျဖစ္သည္။
မြန္လုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႕တြင္ လက္ရွိ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀၀ ဦးဝန္းက်င္ ရွိေၾကာင္း အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚ လ်က္ရွိေၾကာင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မြန္ေသြးပါသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခုကိုဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသူ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရွိသူ ျဖစ္ရ မည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။
fလုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္း