ကံေပါက္လၽွပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား မထိခိုက္ရန္ ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆို

0
55

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကံေပါက္ ေဒသတြင္ ဓာတ္ေငြ႕ရည္ျဖင့္ လၽွပ္စစ္ ထုတ္မည့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေစရန္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီတို႔ကို ကံေပါက္ေဒသခံမ်ားက အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ျပည္ေထာင္စု။တိုင္းအစိုးရ၊ တိုင္း လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔ကို သက္ဆိုင္ ရာက႑အလိုက္ ခြဲျခားကာ ေတာင္းဆို ထားသည္။
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေဒသ ခံျပည္သူမ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ျပည္ေထာင္စု။တိုင္းအစိုးရ၊ တိုင္းလႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီထံ ယခု အပတ္တြင္း ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကံ ေပါက္ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္လြင္ က ေျပာသည္။
ျပင္သစ္အေျခစိုက္ တိုတယ္ကုမၸဏီ ႏွင့္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံအေျခစိုက္SIEMENS ကုမၸဏီတို႔ ေပါင္းကာ ကံေပါက္ေဒသရွိ အုန္းပင္ကြင္း႐ြာတြင္ မဂၢါဝပ္ ၁၂၃၀ ထြက္မည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရည္သုံး လၽွပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခုကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။
ယင္းစီမံကိန္းမွ ထြက္မည့္ လၽွပ္ စစ္ကို ကံေပါက္ေဒသအပါအဝင္ တနသၤာရီတိုင္းတစ္တိုင္းလုံး လၽွပ္စစ္မီး ရရွိေရးအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းရွိ။မရွိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ႏွင့္ ပါဝင္ပါက တိက်သည့္ တရားဝင္အစီအမံမ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံ အျမန္ဆုံးရွင္းလင္းအသိ ေပးရန္ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ ျပသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒသခံမ်ား၏ အသက္ ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈဘ၀ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ ရာထိခိုက္နစ္နာမႈ မျဖစ္ေစရန္ မည္ကဲ့ သို႔ စီမံႀကီးၾကပ္ၿပီး တာဝန္ခံမည္ကို ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးရန္ စသည့္အခ်က္ ၂ ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတာင္း ဆိုထားသည္။
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီ ကိုမူ စီမံကိန္းအတြက္ ေရးဆြဲထားသည့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ ရာဆန္းစစ္ခ်က္ (ESIA) အစီရင္ခံစာ သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ LNG မွ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲမည့္ သေဘၤာထားရွိမည့္ေနရာသည္ ပတ္ဝန္း က်င္ေဒသခံမ်ား၏ ပင္လယ္ငါးဖမ္း ကြက္အတြင္း က်ေရာက္ေနသျဖင့္ လြတ္ ကင္းသည့္ေနရာကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ အစ ရွိသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္၆ ခ်က္ကို ထုတ္ ျပန္သည္။

သေဘၤာထားရွိမည့္ေနရာသည္ ကမ္းေျခမွ ပင္လယ္အတြင္း အကြာ အေဝး ၉ ကီလိုမီတာအတြင္းတြင္ က် ေရာက္မည္ဟု သိရၿပီး ယင္းဧရိယာက ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ား၏ ကမ္းနီးငါး ဖမ္းကြက္အတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ အတြက္ ၁၈ ကီလိုမီတာအကြာအေဝးတြင္ ရပ္နားေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ဓမင္းဆိပ္႐ြာမွ ေရလုပ္သားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတင္ဆန္းက ဆိုသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ စားက်က္ေျမေနရာ ေပ်ာက္ဆုံးသြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္မို႔လို႔ သူတို႔အျပင္ကို ထြက္ခြာဖို႔ တင္ျပေတာင္း ဆိုထားတာျဖစ္တယ္”ဟု ဦးတင္ဆန္း က ေျပာသည္။

ဘဝါကမ္းေျခ၊ ေက်ာက္ထရံ၊ ဓမင္းဆိပ္၊ ပိုက္တဲေလး၊ ကင္းေတာင္႐ြာ အစရွိသည့္ ေက်း႐ြာမ်ား၏ ငါးဖမ္းကြက္ ဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္ေနသည္။
တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ ေနခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သည့္ လၽွပ္စစ္လိုအပ္ ခ်က္ရွိသည္ကို နားလည္လက္ခံေသာ္ လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ကုမၸဏီအေန ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကံေပါက္ေဒသခံ ဦးေအာင္လြင္က ဆိုသည္။
“စီမံကိန္းကို မလုပ္နဲ႔လို႔ ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ စီမံကိန္းလုပ္ခ်င္ရင္လုပ္ ပါ၊ ဒါက တိုင္းျပည္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ လုပ္ရမွာပဲ”ဟု ၎က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းလုပ္မည့္ကုမၸဏီ၏ နယ္ ပယ္တိုင္းတာသတ္မွတ္သည့္ အစီရင္ခံ စာကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီး ဌာနက အတည္မျပဳေသးမီ ေဒသခံ႐ြာ မ်ားတြင္EIA ရွင္းလင္းပြဲလုပ္ေနျခင္းက ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ေနျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးေအာင္လြင္က ေျပာသည္။တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ ပို မိုပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တာဝန္ခံမႈရွိသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္လာေစေရး ထိန္းေက်ာင္း ရန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ကုမၸဏီၾကား ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ပီပီ ေဒ သခံမ်ား မနစ္နာေစေရး ေဒသခံမ်ား ႏွင့္အတူ ရပ္တည္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ စသည့္ အခ်က္ ၂ ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုထားသည္။

လၽွပ္စစ္ ၁၂၃၀ မဂၢါဝပ္ထုတ္လုပ္ မည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ႀကိဳတင္ ေလ့လာမႈ၊ ဒီဇိုင္းထုတ္ျခင္းႏွင့္ အႀကိဳ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္မည့္ သေဘာတူညီမႈကို ၿပီးခဲ့ သည့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔ လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ထြက္ရွိမည့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ကို ပဲခူးတိုင္းဘုရားႀကီးရွိ မဟာဓာတ္ အားလိုင္းစနစ္သို႔ ၅၀၀ ေကဗီလိုင္းျဖင့္ ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းအ တြင္းသို႔မူ ၂၃၀ ေကဗီလိုင္းျဖင့္ ၿမိတ္ ၿမိဳ႕အထိ သြယ္တန္းမည္ဟု တိုင္းလၽွပ္ စစ္ဌာနက ေျပာဆိုထားသည္။