‘မြန္အမ်ိဳးသားကိုယ္စားျပဳပါတီ’ဇူလိုင္လ ဒုတိယအပတ္ တရားဝင္မွတ္ပုံ တင္မည္

0
117

“မြန္အမ်ိဳးသားကိုယ္စားျပဳပါတီ”(Mon National Representative Party – MNRP)ကို ဇူလိုင္လ ဒုတိယ အပတ္တြင္ တရားဝင္မွတ္ပုံတင္သြား မည္ဟု ပါတီေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။

မြန္အမ်ိဳးသားကိုယ္စားျပဳပါတီ ကို ေမလအတြင္းက က်င္းပခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ႏိုင္ငံေရးညီလာခံ (Mon National Representative Party – MNRP)တြင္ ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၉ ရက္တြင္ တရား ဝင္မွတ္ပုံတင္မည္ဟု ဇြန္လ ၂၄ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ပါတီေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ ေၾကာင္း မြန္အမ်ိဳးသားကိုယ္စားျပဳပါတီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ၂၁ ဦး ေကာ္မတီဝင္ မင္းမင္းႏြယ္က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္သူတို႔ အားကိုးအားထား ျပဳႏိုင္သည့္ အင္အားေကာင္းၿပီး ကိုယ္ စားျပဳမႈရွိသည့္ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာႏိုင္ရန္ မြန္လူထုအလႊာစုံ ပါဝင္သည့္ မြန္ႏိုင္ငံေရးညီလာခံကို ဇန္ နဝါရီလအတြင္းက တစ္ႀကိမ္၊ ေမလအ တြင္းက တစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါတီအသစ္တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ မြန္အ မ်ိဳးသားကိုယ္စားျပဳပါတီ ေပၚေပါက္လာ ေရးအတြက္ကို အဖြဲ႕ဝင္ ၂၁ ဦးပါသည့္ ပါတီေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ပါတီတရားဝင္ ျဖစ္ေစေရး၊ ပါတီမွတ္ပုံတင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ၂၁ ဦးအဖြဲ႕က တာဝန္ယူေဖာ္ ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။