ဒီေရေတာအတြင္း ငါး၊ ခ႐ုေမြးျမဴ ရန္ ေျမေနရာေလၽွာက္သည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္သြားမည္

0
65

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဘန္းကခၽြန္ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ယမုံနာေက်း႐ြာနံေဘး၊ ပါခ်န္ျမစ္ ဘန္းကခၽြန္ ေခ်ာင္းတို႔ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ ဒီေရေတာေနရာတြင္ ငါး၊ ခ႐ုေမြးျမဴရန္ ေျမေနရာ ေလၽွာက္ထား သည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ပါခ်န္ျမစ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (ေကာ့ေသာင္း)က ဆို သည္။

ဒီေရေတာေျမ ဧက ၉၀တြင္ ငါး၊ ခ႐ုေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျမစာရင္း ဦးစီး ဌာနထံ ေလၽွာက္ထားျခင္းအေပၚ သေဘာ မတူႏိုင္သည့္အတြက္ အနီးအနားရွိ ခ႐ုေမြးၾကသည့္ ေက်း႐ြာသားမ်ား စုေပါင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးထားၿပီး ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ ကန္႔ကြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

ဒီေရေတာ ဧက ၉၀ ျပဳန္းတီး ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ဒီေရေတာမ်ားကို အမွီျပဳကာ ေမြးဖြားၾကသည့္ ေရေန သတၱဝါအေပၚ ထိခိုက္သည့္အျပင္ ေဒသခံမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည့္ ကဏန္း၊ ခ႐ုဖမ္းသည့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ အတြက္ ကန္႔ကြက္ရန္စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ပါခ်န္ျမစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျမစ္ဝွမ္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕(ေကာ့ေသာင္း) အတြင္း ေရးမႉး ဦးေဇာ္မင္းႏိုင္က ဆိုသည္။
“ေဒသခံေတြလည္း ခ႐ု ေမြးၾကတာ ပဲ။ ေဒသခံေတြေမြးတာက သစ္တစ္ပင္ မခုတ္ဘူး၊ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေရတိမ္ မွာ စင္ထိုးၿပီး ခ႐ုသားေပါက္ေလးေတြ ေမြးၾကတယ္၊ လုပ္ငန္းရွင္ကို ေပးလိုက္ ရင္ လုပ္ငန္းကႀကီးမယ္ ဒီေရေတာ ဧက ၉၀ ျပဳန္းတီးသြားမယ္ ေဒသခံေတြရဲ႕ ထမင္းအိုးလည္း ကြဲလိမ့္မယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနက ကန္႔ကြက္ ႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည့္အတြက္ ဇူလိုင္ ၄ ရက္မတိုင္မီ ကန္႔ကြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အနီးအနားေက်း႐ြာ မ်ားတြင္လည္း လက္မွတ္စုေဆာင္းေန ေၾကာင္း ယမုံနာေက်း႐ြာတြင္ ေနထိုင္ သည့္ ခ႐ုေမြးျမဴေရးသမား ဦးဖစုက ဆိုသည္။
လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေလၽွာက္ ထားသည့္အေပၚ ကကတစ္ငါးအမ်ိဳး အစား ၊ ဂ်င္း ၊ ခ႐ု ေမြးျမဴရန္အတြက္ ေျမေနရာ ေလၽွာက္ထားသည့္အေပၚ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ မျပဳသင့္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္လိုလၽွင္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ မတိုင္မီ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနတြင္ မည္သူမဆို လာေရာက္ ကန္႔ကြက္ ႏိုင္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚထားသည္ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္းဦးစီး ဌာန ဦးစီးမႉး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးက ေျပာ သည္။

“ကန္႔ကြက္မယ့္သူက ဘာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ခ်င္လဲဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ ႏွင့္တကြ သတ္မွတ္ရက္မတိုင္မီ လာ ေရာက္ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု အထက္ပါ ဦးစီးမႉးက ဆိုသည္။
အဆိုပါေခ်ာင္းတစ္ေလၽွာက္ရွိ ယမုံနာေက်း႐ြာ၊ ဝဲႀကီးေက်း႐ြာ၊ ဝဲငယ္ ေက်း႐ြာအျပင္ အျခား႐ြာတို႔သည္ ခ႐ု၊ ကဏန္း ၊ ငါးဖမ္းျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ၾကသည္။