မြန္ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းေရး/မေပါင္းေရး အာဏာကုန္ေပးထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း

0
12

မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂ ပါတီျဖစ္သည့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ(NMP)ႏွင့္ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုေရစီပါတီ (AMDP)တို႔ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟု ႏွစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ သိရသည္။
ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ႏွစ္ဘက္ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလခန္႔မွ စတင္ ၫွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးလာခဲ့ၾကရာ လက္ရွိတြင္ ၫွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ေရာက္ ေနၿပီး ေပါင္းစည္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါသည့္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သြားမည္ဟု ႏွစ္ပါတီထံမွ သိရသည္။
အဆိုပါ အဖြဲ႕ကို ဇြန္လ ၇ ရက္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးစီနဲ႔ ႏွစ္ပါ တီ အေနအထား ေဆြးေႏြးလာခဲ့ၾက တယ္၊ ခုေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရ ေတာ့မယ့္အဆင့္မွာေပါ့။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္တဲ့ ႏွစ္ဘက္ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးစီနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ဆုံး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ေပါ့၊ သူတို႔ကို အာဏာအကုန္ ေပး ထားတယ္၊ ေပါင္းစည္းဖို႔ သူတို႔ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်မယ္”ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမႉး (၁) ႏိုင္စိုးျမင့္က ေျပာသည္။
ပါတီေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ တစ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးတို႔သည္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔ သို႔မဟုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံသြားၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ေပါင္းစည္း ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္သြားၾက မည္ ျဖစ္သည္။

“၅ ဦးစီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးၾကမယ္၊ အဲဒါၿပီးရင္ ေတာ့ အေျဖထြက္လာမယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႔က လုပ္ငန္းသေဘာအရ တစ္ခ်က္ ခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးအဆင္ေျပၾကၿပီးမွ ေပါင္းလို႔ ရမယ္”ဟု မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရ စီပါတီမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး (၁) ႏိုင္စံတင္က ေျပာသည္။
ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းရန္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးလာခဲ့သည့္ တစ္ေလၽွာက္လုံး တြင္ ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ သည့္အခ်က္ မေတြ႕ရသည့္အျပင္ ႏွစ္ ပါတီ တန္းတူေပါင္းစည္းရန္ တူညီ သည့္ သေဘာထားရွိၾကသည္ဟု ႏွစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တို႔က ေျပာသည္။
ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းမႈ အထေျမာက္ ရန္ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ႏွစ္ပါတီပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ပါတီပူးေပါင္းၿပီး လူထုရွင္းလင္း ပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။

မြန္ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၾကားခံၫွိႏႈိင္းေပးသည့္အဖြဲ႕မပါဘဲ ပါတီအခ်င္းခ်င္းအၾကား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသြား မည္ဟု ႏွစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္တို႔က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လခန္႔က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည္။
မြန္အမ်ိဳးသားပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတုန္းက ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ ၿပိဳင္ျခင္းမရွိဘဲ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၃ ေနရာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ေနရာ အႏိုင္ရရွိထားခဲ့သည္။

မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီကမူ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္ ၃၄ ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၃ ေန ရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၄ ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၉ ေနရာ အႏိုင္ ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပ စဥ္က ကိုယ္စားလွယ္ ၃၅ ေနရာ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ကာ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေနရာသာ အႏိုင္ရရွိ ထားသည့္ပါတီ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းေရး မေပါင္းေရး ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕

MNP ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး – ႏိုင္တင္ေအာင္၊ ႏိုင္ထြန္းေဖ၊ ႏိုင္စိုးျမင့္၊ ႏိုင္လရီတမ၊ မိက်ဲက်ဲညီ

AMDP ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး – ႏိုင္ခ်မ္းတြဲ႕၊ ႏိုင္က်န္ရစ္၊ ႏိုင္ဗညားေအာင္မိုး၊ ႏိုင္လဝီေအာင္၊ မိလဝီဟန္