တိုင္းအတြင္း အထက္တန္းျပ ၃၀ဝ ေက်ာ္လစ္လပ္၊ ၿမိတ္ႏွင့္ကြ်န္းစုတြင္ အမ်ားဆံုး

တိုင္းအတြင္း အထက္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမဦးေရ ၃၀ဝ ေက်ာ္ လစ္လပ္ေန ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး ေဒၚျမင့္စိန္က ေျပာသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အထက္ တန္းေက်ာင္းခြဲ အသီးသီးတြင္ အထက္ တန္းျပဆရာ ၂၁၄ ဦးလစ္လပ္ ေနၿပီး လက္ရွိ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အဆင့္တိုး လိုက္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၁၂၀ ဦး လစ္လပ္ေနေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမွဴး ေဒၚျမင့္စိန္က ဆိုသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးအနက္ ၿမိတ္ႏွင့္ ကြ်န္းစုတြင္ လစ္လပ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၿမိတ္တြင္ ၆၀ ဦးႏွင့္ ကြ်န္းစုတြင္ ၅၂ ဦး လစ္လပ္လ်က္ ရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လစ္လပ္ေနသည့္ အထက္တန္းျပဆရာမ်ား ခန္႔ထားရန္ ၫႊန္ၾကားလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။ “ဆယ္တန္းေတြ ေအာင္ခ်က္ ေကာင္းဖို႔ ဆရာအင္အားျပည့္ဖို႔ လိုအပ္ တယ္”ဟု တိုင္းပညာေရးမွဴး ေဒၚျမင့္စိန္ က ဆိုသည္။ အဆင့္တိုးေက်ာင္းမ်ားတြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ေနရာ မ်ားကို အခ်ိန္သံုးႏွစ္အတြင္း ခန္႔ထားရ မည့္ မူဝါဒရွိေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။ လက္ရွိ အထက္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမ လစ္လပ္ေနသည့္ေက်ာင္းမ်ား တြင္ အလယ္တန္းျပဆရာက အထက္ တန္းတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားေစျခင္း၊ သင္ၾကားေရး အေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ အထက္တန္းျပဆရာမ်ားကို လစ္လပ္ ေနသည့္ေက်ာင္းတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ သြားေရာက္ သင္ၾကားေစျခင္းႏွင့္ ရပ္႐ြာထဲ ဘြဲ႕ရၿပီးသူမ်ားကို ရပ္႐ြာခန္႔ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ၿပီး သင္ၾကားေစျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဒၚျမင့္စိန္က ရွင္းျပသည္။ အထက္တန္းျပဆရာအျဖစ္ B.Ed ဘြဲ႕ရ၊ B.Ed ဘြဲ႕ ဒုတိယႏွစ္တက္ဆဲႏွင့္ မဟာဘြဲ႕ရရွိသူမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္ေန ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနထံမွ သိရသည္။
ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမလစ္လပ္မႈ စာရင္း

ၿမိဳ႕နယ္ ဆရာဦးေရ
ထားဝယ္ ၁၂
ေရျဖဴ ၃၆
ေလာင္းလံုး ၇
သရက္ေခ်ာင္း ၁၂
ၿမိတ္ ၆၀
ကြၽန္းစု ၅၂
ပုေလာ ၈
တနသၤာရီ ၂၉
ေကာ့ေသာင္း ၅၀
ဘုတ္ျပင္း ၄၈

Related Posts