အထူးစီးပြားေရးဇုန္-ထီးခီး လမ္းဒီဇိုင္း သံုးသပ္ရန္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ ထိုင္းဘက္က ငွားမည္

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္-ထီးခီး လမ္းဒီဇိုင္းကို ျပန္ၿပီးသံုးသပ္ရန္အႀကံေပးအဖြဲ႕ကို ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ကငွားမည္ဟု သိရေၾကာင္း ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာျမင့္ဆန္းကေျပာသည္။လက္ရွိ ရွိေနသည့္ ေျမသားလမ္းကိုအီတာလွ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီက ေဖာက္လုပ္ထားၿပီးလမ္းဒီဇိုင္းမွန္/မမွန္ သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ဆန္းက ဆိုသည္။”ေဖာက္သြားတဲ့ လမ္းကို လမ္းဒီဇိုင္းပိုင္းေတြကို လမ္းရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတို႔ျပန္ၿပီးေတာ့ ျပန္စစ္မယ့္သေဘာပါ” ဟု၄င္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါလမ္း အဆင့္ျမႇင့္မည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ (NEDA) ထံမွေခ်းေငြယူရန္မတ္လ ၂၆ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္း
အေဝးတြင္ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ယင္းေခ်းေငြကို ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း
ျပန္ဆပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမ ၁၀ ႏွစ္တြင္အတိုးမဲ့ျဖစ္ကာ က်န္သည့္ ႏွစ္ ၂၀ တြင္ဝ.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးျဖင့္ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။လမ္းအဆင့္ျမႇင့္မည့္ ပံုစံတြင္လမ္းတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ကို မီတာ ၂၀ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာ၇ိင္းတိရစၦာန္မ်ား ျဖတ္သန္းႏိုင္မည့္ ေနရာ ၁၁ ခုပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါလမ္းႏွင့္
ပတ္သက္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝအေပၚသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါလမ္းအဆင့္ျမႇင့္ျခင္း
လုပ္ငန္းကို လေပါင္း ၃၀ အၿပီး လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိေက်း ၁၅ ကို ျဖတ္သန္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ထီးခီးနယ္စပ္ကို ေျမသားလမ္းေဖာက္လုပ္ထားၿပီး ျပန္လည္အဆင့္ျမႇင့္တင္ခ်ိန္တြင္ လက္ရွိ လမ္းအူေၾကာင္း၏၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပန္လည္အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘဝအေပၚသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

လမ္းလုပ္ငန္းအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီကို တင္ဒါေခၚမည္ျဖစ္ၿပီးထိုင္းႏိုင္ငံ၏ စံႏႈန္းျဖစ္သည့္ အဆင့္၄ ရွိ ျမဝတီ-ေကာ့ကရိတ္လမ္းကဲ့သို႔အဆင့္ျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Related Posts