တနသၤာရီတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေျပာင္းအလဲသတင္းမ်ားကိစၥ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ဘာေျပာလဲ

0
4