မြန္တြင္ ပါတီအသစ္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္း

မြန္အမ်ိဳးသားကိုယ္စားျပဳပါတီ (Mon National Representative Party – MNRP) အမည္ျဖင့္ မြန္ႏိုင္ငံ ေရးပါတီ အသစ္တစ္ခုကို ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည့္ မြန္ႏိုင္ငံေရး ညီလာခံ (Mon Politic Conference) ကေန ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ သာသနာ ၂၅၀၀ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေမလ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္ထိ က်င္းပခဲ့သည့္ အဆိုပါ ညီလာခံတြင္ ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံကို ေဆြး ေႏြးအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး မြန္အမ်ိဳးသား ကိုယ္စားျပဳပါတီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၁ ဦးပါသည့္ ပါတီေဖာ္ေဆာင္ ေရး ေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

“တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ ပါတီေတြရဲ႕ စာရင္းအရ ေျပာရင္ေတာ့ ပါတီအသစ္ တိုးလာတယ္လို႔ပဲ ဝန္ခံ ရမယ္၊ ဒါေပမဲ့ ခံယူခ်က္အရ ေျပာရင္ ေတာ့ ဒီမွာတက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ လက္ခံထားတဲ့ မြန္ကိုယ္စားျပဳ ပါတီက တစ္ခုပဲ၊ ဒီပါတီပဲ”ဟု ပါတီေဖာ္ ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ ေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။
ပါတီ မွတ္ပုံတင္မည့္ ကိစၥကိုမူ လတ္ တေလာ မေဆြးေႏြးရေသးဟု သိရသည္။

မြန္ပါတီတစ္ခုတည္းျဖစ္ရန္ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အားလုံး ေပါင္း စည္းမႈ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီ ဝင္အခ်င္းခ်င္းၾကား စုစည္းေပါင္းစည္း ၿပီး တတိယအင္အားစုပုံစံျဖင့္ မြန္အမ်ိဳး သားကိုယ္စားျပဳပါတီ ေပၚလာျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆက္ေျပာသည္။
မြန္ႏိုင္ငံေရး ညီလာခံကို ပထမ အႀကိမ္ အျဖစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ႏွင့္ ၁၄ ရက္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

မြန္အမ်ိဳးသားကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ငံ ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ မြန္အမ်ိဳးသား ကိုယ္စားျပဳ ပါတီဖြဲ႕စည္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္တြင္ မြန္ေဒသလုံး ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရ စီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔ ပါဝင္ လာႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရွိခဲ့ေပ။
က်င္းပခဲ့သည့္ မြန္ႏိုင္ငံေရး ညီလာခံ ၂ ႀကိမ္စလုံးသို႔လည္း ယင္း ပါတီ ၂ ခုစလုံး တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

Related Posts