ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာေအာင္မလုပ္ဟု တိုင္းစီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီး အာမခံ

0
12

ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာေစမည့္ အလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ ေဆာင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ယခင္က စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်ရာတြင္ ေျမကြက္ ခ်င္းတူေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာ ဏမတူသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည့္ အ တြက္ လက္ရွိတြင္ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ မၽွမၽွတ တရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္းက ဆိုသည္။
ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ မတ္လ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ စီမံ ကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္ဝန္း က်င္ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ လူမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ မ်ား ျပည္သူ႕ၾကားနာပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
တိုင္းေဒသႀကီး စီမံ။ဘ႑ာဝန္ႀကီး က ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ ခြဲမႈေကာ္မတီတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒(၁)အ ျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။

” ကၽြန္ေတာ္ အာမခံႏိုင္တာက ကၽြန္ ေတာ္တို႔ တာဝန္ယူတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ျပည္သူေတြ ထိခိုက္နစ္နာမယ့္အလုပ္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ဘူး” ဟု ဦးၿဖိဳးဝင္း ထြန္းက ေျပာသည္။စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လုပ္မည့္လုပ္ငန္း(လမ္းအဆင့္ျမႇင့္ျခင္း)တြင္ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား မၽွမၽွတတ ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။

ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္လမ္း ကို ထိုင္းႏိုင္ငံေခ်းေငြျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ မည္ျဖစ္သည္။
ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ – ထီးခီးလမ္းအတြက္ ေက်း႐ြာ ၁၅ မွ ဥ ယ်ာဥ္ၿခံေျမအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အိမ္အခ်ိဳ႕ ထိခိုက္ မည္ျဖစ္ၿပီး ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ေၾကာင့္ ထိခိုက္မည့္ ေက်း႐ြာအေရအ တြက္ကိုမူ Masအနမ ဏူေည ထြက္မွ သိရ မည္ျဖစ္သည္။

ယခင္က စီမံကိန္းအေကာက္အ ထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအမွားမ်ား ရွိခဲ့ သည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစရန္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္သူမ်ားကို အစိုးရက ၾကပ္မတ္ ေစခ်င္ေၾကာင္း စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ နဘုလယ္အုပ္စု ပရ ဒတ္႐ြာေန ဦးသန္းလႈိင္က ဆိုသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ကနဦးစီမံ ကိန္းအျဖစ္ စီးပြားေရးဇုန္ – ထီးခီးလမ္း၊ လၽွပ္စစ္မီးႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းငယ္အပါအ ဝင္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၉ ခုကို အခ်ိန္ ၈ ႏွစ္အတြင္း လုပ္ရန္သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန သည့္ အီတာလၽွံ-ထိုင္းကုမၸဏီက ေငြေၾကး အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒-၂ ေဒါက္တာ ျမင့္ဆန္းက ေျပာသည္။

ဆိပ္ကမ္း၊ လမ္းႏွင့္ လၽွပ္စစ္မီးတို႔ ၿပီးစီးပါက စက္မႈဇုန္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းတစ္ခု လုံးကိုမူ လာမည့္ ၂၀၅၀ ခုႏွစ္အၿပီး အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ပါဝင္ေသာ စီမံကိန္း အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ITD တို႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္း ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရခ်င္း ပူးတြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းအျဖစ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။