မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရက္ေ႐ႊ႕ဆိုင္း

0
14

တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၾဃဗ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီထံမွ သိရသည္။

မြန္လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဧၿပီလ ၆ ရက္တြင္ ေရးၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း အဆို ပါေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား မက်င္းပႏိုင္ေသးသည့္အတြက္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္း လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ျပည္တြင္းေရးရာ တာဝန္ခံ ႏိုင္ဝင္းလွက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ အႀကိဳလူထု ေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပသည့္ အစီအစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ကန္႔သတ္မႈရွိခဲ့သည့္ အတြက္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပသည့္ အစီအစဥ္ ရပ္ဆိုင္းထားရၿပီး ယေန႔ထိ မေသခ်ာေသးသည့္ အေျခအေနမွာ ရွိေန သည္။” လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ မလုပ္ရေသးတဲ့ အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲကို ရက္ေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္တဲ့သေဘာ ပါ၊ ဘယ္ေန႔ ျပန္လုပ္မယ္ဆိုတာ မသိ ဘူး၊ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ လုပ္ၿပီးမွ အမ်ိဳး သားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ျပန္ လုပ္မယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ တစ္ႏိုင္ငံ လုံး အပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္က လက္ မွတ္ ေရးထိုးထားခဲ့သည္။မြန္ျပည္နယ္အတြင္း အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ မြန္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို အစိုးရ၊ တပ္မ ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၉ ဦး တို႔ျဖင့္ မတ္လ ၂၃ ရက္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ လုပ္မွသာ အဆင္ ေျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီမွ မင္းေက်ာ္ေဇယ်ာ ဦးက ေျပာခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း မြန္လူမ်ိဳး အလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ မြန္ျပည္ နယ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီအေနႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ၫွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးသြားရမည္ျဖစ္သည္။