ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕က ဆိုင္းဘုတ္ ဒီဇိုင္းအသစ္ျဖင့္ ႀကိဳဆို

0
15

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ သီရိၿမိဳင္ရပ္ကြက္၊ ေကာ့ေသာင္း-ဘုတ္ျပင္းကား လမ္းေဘး တြင္ WELCOME TO KAWTHAUNG စာတန္းပါ ဆိုင္းဘုတ္ ဒီဇိုင္းအသစ္ကို မတ္လ ၂၇ ရက္က တပ္ဆင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါဆိုင္းဘုတ္ကို ေ႐ႊေရာင္ သံမဏိျပားျဖင့္ စာလုံးပုံေဖာ္ၿပီး စာတန္း ထိုးထားၿပီး စာသားနံေဘးတြင္ လင္းပိုင္ ၃ ေကာင္ပုံ ပုံေဖာ္ထားသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ထားဝယ္ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ မ်ားကဲ့သို႔ ေကာ့ေသာင္းတြင္ တပ္ဆင္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းဦးစီးဌာန အင္ဂ်င္နီယာ ေဒၚသီသီဝင္းက ေျပာသည္။

ေကာ့ေသာင္းေဒသတြင္ လင္းပိုင္ မ်ားရွိသည့္အတြက္ ေဒသကို ကိုယ္စား ျပဳသည့္အေနျဖင့္ လင္းပိုင္႐ုပ္မ်ားျဖင့္ ပုံေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။