သမၼတ အေျပာင္းအလဲ တနသၤာရီအတြက္ ဘာထူးမလဲ

0
11

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားသည္။ ယင္း သတင္းကို စၾကားစဥ္က တနသၤာရီ တိုင္းသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ “သတင္း ထူး”တစ္ခုထက္ ပိုရင္မခုန္မိပါ။
တနသၤာရီတိုင္းသားတစ္ဦးအတြက္ မလြမ္းေလာက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။
႐ိုးေအးလြန္းေသာ၊ စတက္စဥ္မွ ႏုတ္ထြက္သည္အထိ တနသၤာရီတိုင္းသို႔ တစ္ႀကိမ္မၽွ မလာဖူးခဲ့ေသာ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ေနရာတြင္ ဒုတိယ ဦးထင္ ေက်ာ္ (ဦးထင္ေက်ာ္ကဲ့သို႔ေသာ သမၼတ တစ္ဦး) ထပ္ေပၚလာလိမ့္မည္ ဟုသာ သေဘာပိုက္မိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းေန႔တြင္ပင္ ျပည္ သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္သည္ လည္း သူ၏ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း သတင္းဆက္တိုက္ ထြက္ေပၚလာေသာ အခါ “တနသၤာရီတိုင္းအတြက္ ထူးျခား ႏိုင္သည့္ သတင္း” အျဖစ္ စတင္ ရင္ခုန္ မိပါေတာ့သည္။
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ သနည္း။ တစ္ခြန္းတည္း ေျဖရလၽွင္ သမၼတလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္က ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။

ဦးဝင္းျမင့္သည္ လက္ရွိအာဏာရ ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားထား ရသူတစ္ဦး မဟုတ္ပါေလာ။
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖင့္ တာန္ထမ္းခြင့္မရခ်ိန္တြင္ ဗဟိုအတြင္းေရးမႉးအဖြဲ႕သည္ ပါတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိဆုံးအဖြဲ႕ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

သို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယုံၾကည္အားထားရသည့္ (NLD)ပါတီ ၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ဦးဝင္းျမင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ျဖစ္လာသည္ ကို ျပည္သူတို႔ မအံ့ဩသကဲ့သို႔ သူ သမၼတ ျဖစ္လာမည္ဆိုက အံ့ဩဖြယ္ မရွိ။

ဦးဝင္းျမင့္ မရည္႐ြယ္ဘဲ သမၼတ ျဖစ္လာမည္ေလာ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ဦးဝင္းျမင့္သည္ လက္ရွိတြင္ ျပည္ သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာဝန္ႏွင့္ အသား က် (လူႀကိဳက္မ်ား) ေနသည္။ အစိုးရ အဖြဲ႕အား ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းၫွိမႈအပိုင္း တြင္ လူထု၏ အျပစ္ဆိုသံ (က်ယ္ေလာင္ စြာ) မၾကားရ။ သူ၏လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဆုံးျဖတ္ ေျပာဆိုခ်က္အခ်ိဳ႕က လူထု ဆႏၵႏွင့္ ဟပ္မိေနတတ္သည္။ သို႔ဆို လၽွင္ အဘယ္ေၾကာင့္ သမၼတရာထူး ဘက္ ေ႐ႊ႕မည္နည္း။

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အနားယူေတာ့မည့္ အခ်ိန္တြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ဦးဝင္းျမင့္အား သမၼတ တင္ေျမႇာက္ျခင္း က ျပည္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား အတြက္ ယုံၾကည္စြာ မ်က္ႏွာလႊဲထား ႏိုင္လိမ့္မည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္ပဆက္ ဆံေရးကို ပိုမိုအားစိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ လိမ့္မည္။ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕တြင္ကား ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႀကီးစိုးထား ႏိုင္သျဖင့္မ်ားစြာ စိုးရိမ္ဖြယ္မရွိဟု တြက္ဆႏိုင္သည္။
ဦးဝင္းျမင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ သမၼတ ျဖစ္လာသေလာ။ ပို၍ ျဖစ္ႏိုင္ ပါသည္။

ဦးဝင္းျမင့္အား ယခုအခ်ိန္တြင္ သမၼတ ခန္႔အပ္မည္ဟု ႀကိဳတင္ စီမံ ထားႏိုင္ပါသည္။ (NLD)အစိုးရ စတက္ခ်ိန္တြင္ ဦးဝင္းျမင့္က ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖင့္ တာဝန္ယူကာ ျပည္ေထာင္စုသာမက တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ တို႔မွ အစိုးရအဖြဲ႕အေနအထား၊ လႊတ္ ေတာ္အေနအထားတို႔ကို လက္လွမ္းမီ သမၽွ စူးစမ္းမည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဝန္းအဝိုင္းႏွင့္ လူထုၾကား အေျခအေနကို အကဲခတ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေစာေၾကာမည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ျပဳမည္ နည္း။ သမၼတ တန္းလုပ္၍ မရေလာ။

သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူႏိုင္မႈ တြင္ သမၼတႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မတူပါ။
ဦးဝင္းျမင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တာဝန္ထမ္းစဥ္က တနသၤာရီတိုင္းသို႔ ၂ ႀကိမ္ ေရာက္သည္။ ႏွစ္ႀကိမ္စလုံး တိုင္းတြင္း (NLD) ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ လူသိရွင္ၾကား ေတြ႕ဆုံသည္။ သမၼတဆို လၽွင္ (အေျခခံဥပေဒအရ ပါတီတာဝန္ ထမ္းခြင့္မရသျဖင့္) ယင္းသို႔ေတြ႕ဆုံ သတင္းယူရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ဦးဝင္းျမင့္ တနသၤာရီတိုင္းသို႔ ေရာက္စဥ္ ပါတီဝင္မ်ားသာ ေတြ႕ဆုံ ခြင့္ရသည္ မဟုတ္ပါ။ ေဒသအတြင္း ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ကလည္း ေတြ႕ဆုံစကားေျပာခြင့္ (အနည္းဆုံး တိုင္းတြင္း အခင္းအက်င္း ကို စာအိတ္ျဖင့္ ေပးခြင့္) ရခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ျဖစ္ေနေသး၍သာ ရေသာအခြင့္ အေရးဟု ဆိုႏိုင္သည္။ လူထုမွ သမၼတ ကို ဆက္ဆံပုံ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးႏိုင္ပုံႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို ဆက္ဆံ ပုံ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏိုင္ပုံ မတူႏိုင္ပါ။
သမၼတတစ္ဦးကို ၎၏လုံၿခဳံေရး အရ ကာရံ စည္းျခားထားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါး ျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ အထြတ္အထိပ္ပုဂၢိဳလ္တည္း ဟူေသာ စိတ္ခံစားခ်က္အရ ေသာ္လည္း ေကာင္း ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္မွာ လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ မ်ားစြာ ကြာဟပါသည္။
ယင္းအခင္းအက်င္းမ်ားကို ႀကိဳ တင္တြက္ဆကာ ဦးဝင္းျမင့္ သမၼတရာထူး တန္းမယူဘဲ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္း ေစာေၾကာခဲ့သည္ဆိုလၽွင္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု မည္သူျငင္းႏိုင္အံ့နည္း။
ဦးဝင္းျမင့္သာ သမၼတ ျဖစ္လာ ခဲ့ေသာ္ . . .၊

တနသၤာရီတိုင္းသို႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ၂ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေရာက္ခဲ့၊ သတင္းအခ်က္အလက္ စု ေဆာင္းဖူးခဲ့သူက တနသၤာရီတိုင္းကို မည္သို႔ အကဲျဖတ္မည္နည္း။ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္း စဥ္က လက္ခံရရွိ ၾကားသိထားႏိုင္ေသာ တိုင္းတြင္းသားတို႔၏ ရင္ဖြင့္စာမ်ား အေပၚ မည္သို႔ အေရးတယူျပဳမည္နည္း။
မ်ားစြာ ပုံေအာေမၽွာ္မွန္းထားၿပီးမွ တစုံတရာမၽွ၊ နယ္ပယ္က႑ တစ္ခုခု တြင္မၽွ အဆာမေျပ၊ ဆူညံေနေသာ လူထု ၏အသံကို သမၼတသစ္မွ မည္သို႔ ၾကားနာ ဆုံးျဖတ္ေလမည္နည္း။
ဦးဝင္းျမင့္ သမၼတ ျဖစ္လာပါေစဟု ဆုေတာင္းမိသည္။ တနသၤာရီတိုင္း၏ စနက္ကို ေတြ႕ရွိၿပီးဟု ယူဆရသည့္ သမၼတအသစ္က တိုင္းသားတို႔၏ ရင္ ထဲမွ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျပႆနာအထုံး မ်ားကို အျမန္ ေျဖရွင္းဖယ္ရွားႏိုင္ လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ရင္ခုန္ရပါသည္။ သမၼတသစ္မွ တစ္ခုခုကို မည့္သို႔မည္ပုံ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေတာ့မည္ကို ေတြ႕ျမင္ရေတာ့ မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ရင္ခုန္ရပါသည္။
တနသၤာရီတိုင္းသားတို႔ လက္ရွိ အစိုးရကို ပုံအပ္ ခ်စ္ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ေထာက္ခံျခင္းျဖင့္ သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
တနသၤာရီတိုင္းကို သမၼတသစ္မွ မည္သို႔မည္ပုံ ျပန္ခ်စ္ျပမည္ကို ေတြးဆ ကာ အမွန္ပင္ ရင္ခုန္မိပါသည္။