မြန္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခုတြင္ အတက္ေရာဂါကု လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕မည္

0
15

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အတက္ေရာဂါ ကုသျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာ ေဆးကုဌာနထံမွ သိရသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အတက္ေရာဂါ ကုသျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သထုံၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး က်န္ ၈ ၿမိဳ႕နယ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ထိ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာေဆးကု ဌာနစီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာပါေမာကၡ ေဒါက္တာစမ္းဦးက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ လူ ၁၀၀၀တြင္ အတက္ေရာဂါ ၁ ဒသမ ၆ ဦးခန္႔ရွိေၾကာင္း အထက္ပါဌာနမွ သိရသည္။
“ဒီေရာဂါက ေဆးေသာက္ရင္ေပ်ာက္သြားသလို အၿမဲေဆးေသာက္ရတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုသၿပီး ေဆးေပးခဲ့တဲ့ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ခုမွာေတာ့ ေသဆုံးတာမရွိဘူး၊ ေဆးမေပးခင္က ဒီေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသဆုံးမႈရွိတယ္ လို႔ေတာ့ ၾကားတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

အတက္ေရာဂါ ကုသျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းကို မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းလက္ေအာက္ေျခအထိ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းတို႔တြင္လည္း ေဆးဝါးမ်ားကို အခမဲ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါေမာကၡ ေဒါက္တာစမ္းဦးက ဆက္ေျပာ သည္။ ၎ျပင္ အတက္ေရာဂါရွိသူမ်ား ၏၇၀/၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေဆးကုသမႈ စနစ္တက် မွန္မွန္ခံယူမွသာ ပုံမွန္အတိုင္း ေနထိုင္ႏိုင္ၾကမည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ားအၾကား လြဲမွားသည့္ အယူအဆမ်ား၊ က်န္မာေရးဗဟုသုတနည္းပါးျခင္းမ်ား၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြား ေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာသျဖင့္ ကုသမႈႏွင့္ အလွမ္းေဝးကြာလ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာေဆး ကုဌာနက ေျပာသည္။ အတက္ေရာဂါကုသမႈ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းကို မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးတို႔တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားမည္ဟု သိရသည္။