တနသၤာရီလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈႀကဳံဟုဆို

0
80

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အစိုးရဌာ နဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ မႈမ်ား ေတြ႕ႀကဳံေနရေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားအား လႊတ္ ေတာ္သို႔ ေခၚယူၾကားနာျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ ရာအသီးသီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက လိုအပ္သည့္ အခ်က္အ လက္မ်ား ေတာင္းယူျခင္းတို႔တြင္ ေႏွာင့္ ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အ ခက္ေတြ႕ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးကေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဘာခက္ခဲေနလဲဆိုေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာေတြ သြားၿပီး အခ်က္အလက္ယူရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေခၚယူေဆြးေႏြးရင္ျဖစ္ျဖစ္ ေခၚလိုက္တာ နဲ႔ ခ်က္ခ်င္းမလာဘူး၊ ဝန္ႀကီးကို ေမးဦး မယ္ ဘယ္ေမးဦးမယ္ဆိုၿပီး ေရွာင္ရွားသ လိုျဖစ္လာတယ္။ အခ်က္အလက္တိုက္ ႐ိုက္သြားေတာင္းရင္ မေပးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံ မ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ Check and Balance (အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ) ဆိုတဲ့ တာဝန္ကို ေႏွာင့္ေႏွး ေစတယ္”ဟု ဦးခင္ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၆၄ တြင္ “လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ တိုင္းေဒသ ႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ၿပီး ေျဖၾကား ႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနား လည္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားအားလည္း ေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေဆြး ေႏြးျခင္း၊ ၾကားနာျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို တင္ျပေစျခင္း ျပဳႏိုင္သည္”ဟုေဖာ္ျပပါရွိသည္။

တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွ အစိုးရဌာနဆိုင္ ရာမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားအား ေခၚယူၾကားနာ မႈမ်ား ရွိေနရာလြန္ခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထားဝယ္က်ဴးေက်ာ္ ကိစၥအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား (စည္ပင္ႏွင့္ အိုးအိမ္)ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ေခၚယူၾကားနာစဥ္က ေခၚယူသည့္ေန႔ တြင္ ေရာက္မလာခဲ့ဘဲ ေနာက္တစ္ရက္ တြင္မွ လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္ တာထူးေနေအာင္က ေျပာသည္။

ေဒါက္တာထူးေနေအာင္သည္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ား၊ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား တိုင္ ၾကားစာ၊ အသနားခံစာဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္ၾကားနာပြဲမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေျဖဆိုျခင္း၊ အေထာက္အ ထားမ်ားတင္ျပျခင္းအတြက္ တိုင္းအစိုး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ သြားေရာက္ေျဖဆို ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ၂၀၁၇ ရက္စြဲျဖင့္ တိုင္းအဆင့္ ဌာနဆိုင္ ရာအားလုံးသို႔ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားသို႔ ေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚ ျပန္ လည္ေျဖၾကားရမည္ဆိုပါက မွားယြင္းမႈ မရွိေစေရး၊ စာရင္းဇယားမွန္ကန္မႈ ရွိ ေစေရးတို႔အတြက္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ား၊ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုး ရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပ၍ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး ဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ (သို႔မဟုတ္) ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒ သႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွ သာ သြားေရာက္ေျဖၾကားရမည္ဟု ယင္း ၫႊန္ၾကားစာတြင္ ပါရွိသည္။
Dawei Watch