ထားဝယ္စီမံကိန္း အစီအစဥ္ JICA က ဧၿပီလတြင္ တင္ျပမည္

ထားဝယ္စီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္ ေရး စီမံကိန္းအျပည့္အစုံကို ဂ်ပန္အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) က ဧၿပီလအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ သုံးႏိုင္ငံ အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ ပို႔စ္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံက လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္း ပထမ အဆင့္ကို စတင္လိုေသာ္လည္း ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ကမူ အဆင့္ ေပါင္းစုံ ပါဝင္သည့္ စီမံကိန္းတစ္စုံ လုံးကို ဦးစြာ ဆုံးျဖတ္ၿပီးမွ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ စတင္လိုေနသည္။

ယင္းစီမံကိန္းအလုံးစုံ အစီအစဥ္ ကို ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာပူးတြဲအဆင့္ျမင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးက ေဆြးေႏြးဆုံး ျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ ထီးခီးသို႔ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး ေငြေခ်း ရန္ ထိုင္းအစိုးရက သေဘာတူၿပီး ျဖစ္ ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရက စီမံကိန္း ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္လိုေနျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ထိုင္းအမ်ိဳးသား စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဘုတ္အဖြဲ႕ကို ကိုးကား၍ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပါဝင္ေသာ စီမံ ကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ ITD တို႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရခ်င္းပူးတြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္း အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

Related Posts