လူထု အေျချပဳ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ စတင္ဖြဲ႕စည္း

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ကမ္း႐ိုးတန္း ငါးလုပ္ငန္း စီမံကိန္း ေက်း႐ြာ၊ လူထု အေျချပဳ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕မ်ားကို ယင္း စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ေလာင္းလုံး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ သုံး႐ြာတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။
ယင္းအဖြဲ႕မ်ားကို သေဘာ့ဆိပ္၊ စမ္းလွမ္း၊ ၾကက္လႊတ္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး မိမိေဒသအတြင္း ေရ သယံဇာတ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ လိုက္ နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဒသခံ ငါးဖမ္း သမားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ခ်မွတ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ လိုက္နာ က်င့္သုံးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၎တို႔ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္ မ်ားလိုက္နာျခင္းရွိ၊ မရွိကို ၎တို႔ ကိုယ္ တိုင္ပင္ ကင္းလွည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေစာင့္ ၾကည့္ျခင္း စသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ယင္း အဖြဲ႕မ်ားကို အပ္ႏွင္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။
“တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းမွာ သုံး႐ြာ ကို ေရွ႕ေျပးအေနနဲ႔ စလုပ္တာပါ။ ေအာင္ ျမင္ရင္ တျခား႐ြာေတြ ဆက္လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေက်း႐ြာအေျချပဳ အဖြဲ႕မ်ားကို ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးအပတ္က ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္အမႈ ေဆာင္ အဖြဲ႕ကိုမူ ဖြဲ႕စည္းရျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ သေဘာ့ဆိပ္ေက်း႐ြာ မွ ငါးလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးတင္စိုးက ေျပာသည္။
“အဖြဲ႕ဝင္ေတြက တစ္႐ြာမွာ တစ္ ရာေက်ာ္ပါတာလည္း ရွိတယ္၊ တစ္ရာ မျပည့္တျပည့္လည္း ရွိတယ္၊ ဆယ္ ေက်ာ္ေလာက္ပါတာလည္း ရွိတယ္”ဟု ဦးတင္စိုးက ဆိုသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ေက်း႐ြာမ်ားရွိ ေရလုပ္သားမ်ားကို ေရ လုပ္ငန္းအစားထိုး အျခား အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။
ယင္းစီမံကိန္းကို ဒိန္းမတ္(ျမန္မာ)ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္း ၿပီးဆုံးမည္ ျဖစ္သည္။

Related Posts