ပုဂၢလိကသစ္မာစိုက္ခင္း တည္ေထာင္ခြင့္ ယခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးထပ္မံရရွိ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တိုင္းအတြင္း ပုဂၢလိက သစ္မာစိုက္ခင္း တည္ေထာင္ခြင့္ရသူ ႏွစ္ဦးရွိေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ဧက ၅၀ လုပ္ ခြင့္ရသူတစ္ဦးႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ၂၂ ဧက လုပ္ခြင့္ရသူတစ္ဦးရွိၿပီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန႐ုံးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦး စီးမႉး ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။
ပုဂၢလိကသစ္မာစိုက္ခင္း တည္ ေထာင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို သစ္ပင္ေပါက္ ေရာက္မႈ နည္းပါးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သာ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး သစ္မာစိုက္ ခင္း တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္လိုပါက လာ ေလၽွာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာသည္။

ယခင္က ပုဂၢလိကသစ္မာစိုက္ခင္း တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ႐ုံးခ်ဳပ္က သာခြင့္ျပဳေပးၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလခန္႔မွ စကာ ဧက ၅၀ ေအာက္ ေလၽွာက္ထား ပါက တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္က ခြင့္ျပဳ ေပးၿပီး ယင္းပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ႐ုံးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳေပးေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။
“လာေလၽွာက္ရင္ သင့္တဲ့ေနရာ ဟုတ္ မဟုတ္ စိစစ္တယ္၊ ေပးသင့္တဲ့ ေနရာဆို ေပးမွာေပါ့”ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ် က ေျပာသည္။

ပုဂၢလိကသစ္မာစိုက္ခင္းတည္ ေထာင္ပါက ႏွစ္ ၃၀ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးၿပီး တစ္ဧကလၽွင္ တစ္ႏွစ္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၂၀၀ ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရသည္။ လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဌာနထံမွ သိရသည္။

ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ပုဂၢလိကသစ္ မာစိုက္ခင္း ၁၀၉ ဧက၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ၂၁၁၂.၅ ဧကႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ ၁၀၇.၃၅ ဧက စိုက္ပ်ိဳးတည္ေထာင္ ခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန စာရင္းအရ သိရသည္။

Related Posts