ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း အမ်ိဳးသမီး ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ထက္ဝက္ နီးပါးေလ်ာ့က်

ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း အသစ္ေ႐ြး ခ်ယ္ခံထားရသည့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉးအသစ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉး ထက္ဝက္နီးပါးေလ်ာ့က်လာ ေၾကာင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ႐ုံးထံမွ သိရသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေ႐ြး ခ်ယ္ခဲ့သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၇ ဦးပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ရာတြင္ သုံးဦးသာ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ရပ္ ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဥပေဒအရ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ကို သမၼတသက္တမ္းျဖင့္ သတ္မွတ္ ထားသည္။

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘုေမၼာ္ရပ္ ကြက္၊ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာက္ နီေမာ္႐ြာႏွင့္ နခံေတာ႐ြာတို႔တြင္ အမ်ိဳး သမီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ အပ္ခံခဲ့ရသည္။
အမ်ိဳးသမီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား အေရအတြက္မ်ားၿပီး စြမ္းေဆာင္ ရည္ ျမင့္ေစရန္ ယခင္ကတည္းက လက္တြဲ ေခၚကာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထားဝယ္အမ်ိဳးသမီး သမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးမယ္း စိုးစိုးႏြယ္က ဆိုသည္။

“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေ႐ြးခ်ယ္ပြဲ ဖိတ္ စာမွာေတာင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးလို႔ အမည္ တပ္လိုက္ေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြပဲ ေ႐ြး ခ်ယ္ခံရတာမ်ားတယ္”ဟု မယ္းစိုးစိုးႏြယ္ က ေျပာသည္။
ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ရပ္ကြက္/ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၁၇၄ ခုရွိေၾကာင္းသိရသည္။

Related Posts