ထိန္းသိမ္းေတာမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အသစ္ ျဖစ္လာသလား

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေတာမ်ား တည္ ေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ား စြာေသာ ကရင္ဌာေနတိုင္းရင္းသား၏ ေနထိုင္အသက္ေမြးမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ ေနေၾကာင္း “တေနာသရီထိန္းသိမ္းေရး မိတ္ဖက္မ်ား”က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ ေစာင္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
တည္ေထာင္ရန္ရွိသည့္ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေတာမ်ားက ရာစုႏွစ္ခ်ီ ေန ထိုင္လာခဲ့သည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား ၏ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈကို ကန္႔သတ္ လာေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ေျမယာအေျချပဳရင္း ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား ကို ထိခိုက္မႈရွိလာကာ ဘ၀ႏွင့္ အသက္ ေမြးမႈမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
လက္ရွိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေတာ ထူေထာင္ရန္ အဆိုျပဳထားသည့္ တန သၤာရီအမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ေလညာ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ ၂ ခုေပါင္း အက်ယ္ အဝန္းမွာ ဧကေပါင္း ၁ ဒသမ ၄ သန္း (တနသၤာရီတိုင္းတစ္တိုင္းလုံး၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္)ရွိကာ ယင္းဧရိယာ အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာေပါင္း ၅၅ ႐ြာ၊ လူဦးေရ တစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ေက်ာ္ (၁၆၆၅၁ ဦး)တို႔ မ်ားစြာထိခိုက္မႈ ရွိႏိုင္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းဧရိယာအတြင္းရွိ ေနထိုင္သူ မ်ားမွာ စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ခန္႔မွစ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ခဲ့ရၿပီး ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ခန္႔ေရာက္ မွသာ ျပန္လည္တည္ေထာင္ေနထိုင္လာ ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ယခုတဖန္ကန္႔သတ္မႈ မ်ား၊ ဖယ္ရွားခံရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခံရ မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း တေနာသရီထိန္းသိမ္းေရးမိတ္ဖက္မ်ားထဲမွ တစ္ ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ေတာင္ပိုင္းလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ တာ ဝန္ခံေစာစံေငြက ေျပာသည္။
“သူတို႔ရဲ႕ဘ၀ေတြ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ၿပီး ပ်က္စီးမွာကို သူတို႔စိုးရိမ္ေနၾကတယ္”ဟု ေစာစံေငြ က ေျပာသည္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္ကမူ သဘာ၀နယ္ေျမကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေတာအတြင္း ရွိ ေက်း႐ြာမ်ား၊ လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ တည္ေထာင္စိုက္
ပ်ိဳးၿပီးေသာ ဓါးမဦးခ်ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား ေျပာင္း ေ႐ႊ႕ရမည္မဟုတ္ဘဲ ကာကြယ္ေတာအတြင္းမွ ခ်န္ လွန္႔ခဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကာကြယ္ေတာတည္ေထာင္ခြင့္ကို ျပည္ေထာင္ စုက အတည္ျပဳေသာ္လည္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕အေန
ျဖင့္ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ ဥပေဒလုပ္ထုံး လုပ္ နည္းမ်ားအတိုင္း ေက်း႐ြာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ခ်န္လွန္႔ရန္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။
“ဒီေနရာမွာ ႐ြာေတြရွိမယ္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြရွိ မယ္၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေတြ ရွိမယ္ဆိုရင္ ခ်န္လွန္႔ၿပီး ေတာ့ေပါ့၊ ႀကိဳးဝိုင္းႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာရဲ႕ လုပ္ ထုံးလုပ္နည္းေတြထဲမွာလည္း အေသးစိတ္ပါတယ္။ စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူး”ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

အထက္ပါ တနသၤာရီႏွင့္ ေလညာဥယ်ာဥ္တို႔ အတြင္းရွိ ေဒသခံမ်ားကမူ သူတို႔ဘ၀ေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာအာမခံခ်က္မ်ားရရွိလိုေၾကာင္း ေျပာၾက သည္။
သဘာ၀နယ္ေျမကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေတာ အျဖစ္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ခန္႔ကတည္းက အဆိုျပဳထား ေၾကာင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ သိရွိရေၾကာင္း ေတာင္ပိုင္း လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕တာဝန္ခံ ေစာစံ ေငြက ေျပာသည္။
ေလညာဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ ေခ်ာင္းဆုံ႐ြာသား ေစာစိုးျမတ္ကလည္း သူတို႔႐ြာေရွ႕ေရးအတြက္ တစ္စုံတရာ တိတိက်က်သိလိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ခုသတင္းၾကားတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ေက်း႐ြာသူေက်း႐ြာသားေတြက ကာကြယ္ေတာ ကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အခါက်ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခြင့္အေရးေတြ ဘယ္ေလာက္ဆုံး႐ႈံးမလဲ၊ ႀကိဳတင္
ၿပီးေတာ့ (႐ြာသား)အားလုံးမသိၾကဘူးခင္ဗ်”ဟု ေစာစိုးျမတ္က ဆိုသည္။

ေဒသခံမ်ားကမူ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေတာတည္ေထာင္ေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အသိေပး
ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ိဳးမလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ယင္းအစီ အစဥ္မ်ားသည္ Green Grab ဟု အမည္တပ္ ႏိုင္ေသာ သစ္ေတာမ်ား သိမ္းပိုက္ေရး အစီအစဥ္ အျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟၾကသည္။
ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္ကမူ သဘာ၀ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေတာမ်ား အဆိုျပဳတည္ေထာင္ရျခင္းမွာ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈအတြက္သာျဖစ္ၿပီး ေဒသခံတို႔ ၏ဘ၀ကို မထိခိုက္ႏိုင္ဟု ေျပာသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက တနသၤာရီတိုင္း အတြင္း သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ ေတာမ်ား သတ္မွတ္ခဲ့ဖူးရာ လူေနထိုင္သည့္ ေက်း ႐ြာအခ်ိဳ႕ ႀကိဳးဝိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ား အတြင္းက်ေရာက္ဖူးၿပီး ေဒသခံတို႔ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈ မ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရဖူးသည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွအစ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ ေမၽွာ္ ရစ္သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း၊ ေမာင္းမကန္ႀကိဳးျပင္ကာ ကြယ္ေတာမ်ားအျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ယင္းဧရိယာ အတြင္း ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္တည္ေထာင္ ေနထိုင္ခဲ့ ေသာ ႐ြာ ၁၂ ႐ြာခန္႔ပါဝင္ခဲ့ဖူးၿပီး ယင္း႐ြာမ်ား၏ အိမ္ႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားလည္း ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ မွ ယခုထိမရရွိခဲ့ေတာ့ေပ။
သို႔ေၾကာင့္ ယင္းေဒသအတြင္းမွ ေဒသခံမ်ား က အစိုးရစိုက္ပ်ိဳးေခ်းေငြမ်ားမွအစ အျခားအခြင့္ အေရးမ်ား၊ ေျမယာျပႆနာ ေျဖရွင္းရခက္ခဲျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ယင္းဧရိယာအတြင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ား ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွအစ ႀကိဳးဝိုင္းႀကိဳးျပင္ အျဖစ္မွ တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း ေျမျပင္အေျခအေန တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား မ်ား မရရွိၾကေသးေၾကာင္း ေမာင္းမကန္ေက်း႐ြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးသန္းႏိုင္က ေျပာသည္။
“ခုထိ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား မရရွိၾက ေသးဘူး၊ ဥယ်ာဥ္ေတြလည္း ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ ျဖစ္ေနေတာ့ ဥယ်ာဥ္ေတြ ပုံစံ(၇)မရၾကဘူး” ဟု ဦးသန္းႏိုင္က ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ကာ ကြယ္ေတာမ်ားသတ္မွတ္သည့္ ဧရိယာအတြင္း ရာစုႏွစ္ခ်ီေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေက်း႐ြာမ်ား က်ေရာက္ပါ ဝင္ခဲ့ကာ ေဒသခံတို႔ အခြင့္အေရး ယခုထိ ဆုံး႐ႈံး ေနရျခင္းမွာ ယင္းအခ်ိန္က ႀကိဳးဝိုင္း ႀကိဳးျပင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ တာဝန္ရွိသူတို႔ ယင္းေဒသသို႔ တိုက္႐ိုက္လာေရာက္ျခင္းမရွိဘဲ ေခတ္မမီေတာ့ ေသာေျမပုံေဟာင္းမ်ားေပၚတြင္သာ သတ္မွတ္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတို႔က ဆိုၾကသည္။
ယင္းသို႔ ယခင္ကသတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ကာကြယ္ ေတာမ်ား၏ဒဏ္ကို ေဒသခံမ်ား ခံစားေနရဆဲ အခ်ိန္တြင္ ယခုအဆိုျပဳတည္ေထာင္မည့္ သဘာ၀ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေတာမ်ား၏ အက်ိဳးအျပစ္မ်ား
ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပြင့္လင္းစြာႀကိဳတင္ အသိ ပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုၾကသည္။

ေလညာႏွင့္ တနသၤာရီအမ်ိဳးသား ဥယ်ာဥ္ ဧရိယာအတြင္းက်ေရာက္ေနသည့္ ေဒသခံတို႔က အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေျပလည္မည့္ နည္းလမ္း မ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ထိေတြ႕ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုေမၽွာ္လင့္ေနၾကသည္။

လက္ရွိေနထိုင္ေနသူတို႔အပါအဝင္ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္မည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပေရာက္ စစ္ ေဘးေရွာင္မ်ား အနာဂတ္လုံၿခဳံစြာ အသက္ေမြးေန ထိုင္ႏိုင္ေရး၊ ေနာင္လာေနာင္သားမ်ား ေျမယာႏွင့္ သစ္ေတာအရင္းအျမစ္သုံးစြဲႏႈိင္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး မ်ား မခ်ိဳ႕တဲ့ေစေရးကို တင္ျပေဆြးေႏြးလိုၾကၿပီး အစိုးရမွခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ သဘာ၀ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးကို လည္း ေရွး႐ႈေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက သဘာ၀ကာကြယ္ ေတာ မသတ္မွတ္မီ ႐ြာသားမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြး ေႏြးႏိုင္ရန္ ေက်း႐ြာသို႔ လာေရာက္ေစလိုေၾကာင္း ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းဆုံ႐ြာသား ေစာစိုးျမတ္က ေျပာသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း သိပါတယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ကို အက်ိဳးရွိဖို႔အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ အတြက္ပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြလည္း တာ ဝန္ရွိသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္စားပိုင္ခြင့္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရလည္း နည္းနည္းေလာက္ စဥ္းစား ေပးခိုင္းေစခ်င္တာေပါ့”ဟု ေစာစိုးျမတ္ကဆိုသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ တေနာသရီထိန္းသိမ္းေရး မိတ္ဖက္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လည္း ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆုံအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေတာမ်ားကို ေခတ္ ေနာက္က်ေနသည့္ အထက္-ေအာက္ဆန္ေသာနည္း လမ္းျဖင့္ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီး ေဒသ ခံတို႔၏ ပူေပါင္းပါဝင္ခြင့္ကို ဖယ္ထုတ္ထားျခင္း၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳး ေဖာက္ျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာကာကြယ္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မျဖစ္မေန က်ဆုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

Related Posts