ထားဝယ္စီမံကိန္းျပန္စမည့္အေပၚ အလြန္စိုးရိမ္ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္း ၃၀ ေက်ာ္ စုေပါင္းသေဘာထားထုတ္ျပန္

လက္ရွိအစိုးရ၏ ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းကို ျပန္လည္စတင္ မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚ အလြန္စိုးရိမ္ ေၾကာင္း ထားဝယ္ေဒသအပါအဝင္ ျပည္ တြင္းျပည္ပ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၃၆ ဖြဲ႕က သေဘာထားေၾကညာခ်က္တစ္ ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ၂၀ ရက္ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ယင္းသေဘာထားေၾက ညာခ်က္တြင္ စီမံကိန္းျပန္လည္ စတင္ ပါက စီမံကိန္းမွ စီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံေရး သမားအနည္း စု၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္အသိုင္းအဝိုင္းမွ ေရေပၚဆီလက္ တစ္ဆုပ္စာလူမ်ားသာ အက်ိဳးအျမတ္ရ မည္ကို အထူးစိုးရိမ္မိေၾကာင္းႏွင့္ ထား ဝယ္စီမံကိန္းျပန္လည္စတင္မည့္ အစီအစဥ္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ေတာင္း ဆိုေၾကာင္း ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုး ရႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရတို႔အား စီမံကိန္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ကာလ က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား အတြက္ ေဒသခံ႐ြာသားမ်ား ေက်နပ္ ေလာက္သည့္ အေျခအေနေရာက္သည္ အထိ ေျဖရွင္းမၿပီးမခ်င္း စီမံကိန္းကို ျပန္လည္မစတင္ရန္၊ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး ကို လႊမ္းၿခဳံသည့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာခ်က္စစ္တမ္းEIA ေရးဆြဲကာ အတည္ျပဳခ်က္မရ မခ်င္း စီမံကိန္းကို ျပန္လည္မစတင္ရန္ ေတာင္း ဆိုထားသည္။

ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္သူမ်ားဘက္မွ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို မွန္ကန္တိက်ၿပီးအမ်ား အလြယ္ တကူရရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အခ်ိန္ ႏွင့္တစ္ေျပးညီ မထုတ္ျပန္ေသးႏိုင္သမၽွ ကာလပတ္လုံး စီမံကိန္းအား ျပန္လည္ မစတင္ရန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္သည့္ကိစၥရပ္ တိုင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀စြာ ပါဝင္မႈရွိႏိုင္ေစရန္ ေသခ်ာ
ေအာင္ ျပဳလုပ္မၿပီးမခ်င္း စီမံကိန္းကို ျပန္လည္ မစတင္ရန္၊ ေရရွည္တည္
တံ့သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကဲ့သို႔
ေသာ အျခားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနည္းလမ္း အသစ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရွာေဖြရန္ စသည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

စီမံကိန္း စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့စဥ္အတြင္း လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္မႈ အားနည္းျခင္းမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း
ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္။

ယခုအစိုးရမွ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ထားဝယ္အထူးစီပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီသည္လည္း သတင္းအခ်က္ အလက္ ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ယခင္ေကာ္မတီ မ်ားထက္ ပိုထူးသည္ကို မေတြ႕ရွိရေသး ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္
တြင္ ပူးေပါင္းလက္မွတ္ ေရးထိုးသည့္ ထားဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ (DDA) ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္႔ဇင္ကေျပာသည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ျခင္း မေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ ျခင္းမဟုတ္ဘဲ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ လာသည့္ ျပႆနာမ်ားကို တာဝန္ယူမႈ အေပၚ စိုးရိမ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္႔ ဇင္က ရွင္းျပသည္။

“(ေၾကညာခ်က္ပါ) သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြက စီမံကိန္းစကာလက တည္းကေန ခုထိ မ်က္ျခည္မျပတ္ လုပ္ လာတဲ့ ခိုင္လုံတဲ့သုေတသနေတြရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ျဖစ္တယ္၊ အင္မတန္ အေရး ႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္၊ အစိုးရက နားစြင့္ေနလိမ့္မယ္ေမၽွာ္လင့္လို႔ ထုတ္ ျပန္ျခင္းျဖစ္တယ္”ဟု ဦးသန္႔ဇင္ကေျပာ
သည္။

ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ထားဝယ္အထူးစီပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဝင္မ်ားက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္းျပန္လည္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ က ေျပာဆိုထားသည္။

ထားဝယ္အထူးစီပြားေရးဇုန္ တည္ ေဆာက္ရန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရတို႔ နားလည္မႈစာခၽြန္ လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ တြင္ ေျမ ျပင္တြင္ အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီမွ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနခဲ့သည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေန သည့္ အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီမွာ သဘာ ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာအေရးကိစၥမ်ား ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ေဝဖန္ခံေနရသည္။ ယင္းကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူမွာလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေဘး မဲ့ေတာအတြင္း တရားမဝင္ အမဲလိုက္ ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ တရားစြဲခံထားရသည္။

ထားဝယ္အထူးစီပြားေရးဇုန္ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒(၁)အျဖင့္ တာဝန္ယူထားသည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒ သႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္းကမူ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူ မ်ားနစ္နာမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို မလုပ္
ေဆာင္ဟု ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္တြင္ ျပဳ လုပ္သည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ကတိျပဳထားသည္။

Related Posts