ကံေပါက္လမ္း မူလအစီအစဥ္အတိုင္း ဆက္ခင္းမည္

DELCO ကုမၸဏီ၏ သတၱဳလုပ္ ကြက္ဧရိယာအတြင္း က်ေရာက္ေနသည္ ဟုဆိုကာ ဟန္႔တားေပးရန္ ကုမၸဏီဘက္ မွ တိုင္းအစိုးရအား တင္ျပ ထားေသာ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကံေပါက္႐ြာ ကြန္ကရစ္ လမ္းခင္းေနမႈအား မူလအစီအစဥ္အတိုင္း ဆက္ခင္းမည္ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီ၏ ဟန္႔တားေပးရန္ တင္ ျပမႈအတြက္ တိုင္းအစိုးရ၊ ႐ြာသားမ်ား၊ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းဌာနတို႔ ေတြ႕ဆုံ ၫွိႏႈိင္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈ မရခဲ့သ ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တင္ျပခဲ့ရာ သယံ ဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လမ္းခင္းမည့္ကိစၥအား ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္
က ေျပာသည္။

ယင္းကြန္ကရစ္လမ္းပိုင္း ၁ မိုင္ကို တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ရန္ပုံေငြျဖင့္ ခင္းလ်က္ ရွိရာ ၆ ဖာလုံေက်ာ္မွာDELCO ကုမၸဏီ အား ငွားရမ္းထားသည့္ဧရိယာထဲ ကန္႔ လန္႔ျဖတ္အေနအထား က်ေရာက္ေန သည္ဟု အမွတ္ ၂ သတၱဳတြင္းဌာနမွ တင္ျပလာေၾကာင္း သိရသည္။

အကယ္၍ လမ္းခင္းထားသည့္ ဧရိယာတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ရမည့္အေျခ အေန ေပၚေပါက္လာပါက ယင္းလမ္း ပိုင္းပ်က္စီးမႈအတြက္ ကုမၸဏီထံမွ ေလ်ာ္ ေၾကးတစ္စုံတစ္ရာေတာင္းခံျခင္း ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ႏႈတ္
အားျဖင့္ ကတိျပဳထားေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

“Under Ground (ေျမေအာက္တူး ေဖာ္မႈ)ဆိုရင္ေတာ့ ျပႆနာ မရွိဘူးေပါ့။ တကယ္လို႔ ေျမဖြင့္ၿပီး လုပ္ရတာမ်ိဳး ဆိုရင္ေတာ့ လမ္းကို ဖယ္(ဖ်က္)မွာေပါ့။ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ ဒီ(လမ္း)ကိစၥနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး တိုင္းအစိုးရဖက္က ေလ်ာ္ေၾကး မေတာင္းဖို႔ ႏႈတ္အားျဖင့္ ကတိျပဳထား တယ္” ဟု ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ကံေပါက္သတၱဳမိုင္းကို အမွတ္ ၂ သတၱဳတြင္းႏွင့္DELCO ကုမၸဏီတို႔ အက်ိဳးတူလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး DELCO ကုမၸဏီက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အ ထိ ေျမဧက ၂၀၈၇ ဧက လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည္ဟု သိရသည္။

Related Posts