မြန္ျပည္နယ္ ရပ္ / ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးသစ္မ်ားအနက္ အမ်ိဳးသမီး ၈ ဦးပါ

မြန္ျပည္နယ္တြင္ အသစ္ျပန္လည္ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ ရပ္ / ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မ်ားအနက္ အမ်ိဳးသမီး ရပ္/ ေက်းအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၈ ဦးပါဝင္သည္ဟု မြန္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။
ျပန္လည္ေ႐ႊးခ်ယ္မည့္ ရပ္ / ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၄၄၁ ဦးအနက္ တတိယ အႀကိမ္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ရပ္ / ေက်းအုပ္ ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ၄၁၄ ဦးကို ေ႐ြး ခ်ယ္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အနက္ သထုံ ခ႐ိုင္မွ ၂ ဦး ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္မွ ၆ ဦး စုစုေပါင္း အမ်ိဳးသမီး ရပ္ / ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၈ ဦး ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရး မႉး ဦးျမင့္သန္းဝင္းက ေျပာသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့သက္တမ္းမွာ အမ်ိဳးသမီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ရွိေတာ့ ရွိခဲ့တယ္။ တစ္ဦးစေလာက္ပဲပါတယ္၊ အခုက အမ်ိဳး သမီးပါဝင္မႈမ်ားလာတယ္”ဟု အထက္ပါ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက ဆိုသည္။
မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီ ဇင္ဘာလဆန္းပိုင္းကစတင္ခဲ့ၿပီး ရပ္/ ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ျပန္လည္ေ႐ြး ခ်ယ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရန္ သတ္ မွတ္ထားေသာ္လည္း တိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိ ေနသည့္အတြက္ ၄၁၄ ဦးသာ ေ႐ြးခ်ယ္ ၿပီးစီးေသးသည္ဟု အထက္ပါ ၫႊန္ၾကား ေရးမႉး ဦးျမင့္သန္းဝင္းက ရွင္းျပသည္။

တိုင္ၾကားမႈေၾကာင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ သထုံခ႐ိုင္မွ ၁၀ ဦးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္မွ ၁၇ ဦး စုစု ေပါင္း ၂၇ ဦးတို႔ကို ဆက္လက္ေ႐ြးခ်ယ္ ႏိုင္ရန္ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ဟု လည္း ၎ကေျပာသည္။

တစ္ျပည္နယ္လုံးတြင္ ရပ္/ကြက္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၄၇၀ ဦးရွိေသာ္ လည္း လက္ရွိသမၼတသက္တမ္းတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီေ႐ြးခ်ယ္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္ ရပ္ / ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၂၉ ဦးရွိသည့္ အတြက္ ရပ္ / ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၄၄၁ ဦးသာ ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Related Posts