အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈကိစၥ လာေရာက္ကူညီေတာင္းခံသူမ်ားလာ

ထားဝယ္အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ(ဗဟို)တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိမ္တြင္းအၾကမ္း ဖက္မႈ၊ ကာမလိမ္လည္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ စ သည့္ အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ လာေရာက္ ကူညီေတာင္းခံသူမ်ားလာ ေၾကာင္း ယင္းသမဂၢထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ထားဝယ္အမ်ိဳးသမီး သမဂၢတြင္ လာေရာက္ အကူအညီေတာင္း ခံသည့္ ျဖစ္စဥ္ ၄၈ ခုသာရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၅၆ ခုရွိလာေၾကာင္း အထက္ ပါသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚစိုးစိုးႏြယ္က ေျပာသည္။
အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပက္ သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအၾကား အသိပညာ ျမင့္တက္လာျခင္း၊ တိုင္းၾကားႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ လက္လွမ္းမီလာျခင္း ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ မ်ားလာျခင္းျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေဒၚစိုးစိုးႏြယ္က ေျပာသည္။

“အသက္ငယ္မုဒိမ္းမႈလို အမ်ိဳးသ မီး အၾကမ္းဖက္မႈေတြက လူမႈအသိုင္းအ ဝိုင္းထဲမွာ ဟိုအရင္ကတည္းက ျဖစ္ေန တယ္။ အခုခ်ိန္မွာမွ တိုင္ေတာဖို႔ေရာ၊ တရားဥပေဒအေၾကာင္းအရ လက္လွမ္း နည္းနည္းမီလာတယ္” ဟု ၎က ဆို သည္။
ယင္းကဲ့သို႔ လာေရာက္ကူညီ ေတာင္းမႈမ်ားအနက္ အမႈ ၂၀ ခုကို တ ရားစြဲတင္ႏိုင္ရန္ အမႈလိုက္ပါ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၃၆ မႈကို ဥပေဒ အေၾကာင္းအရ အႀကံေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာေစေရးအတြက္ က်ား၊မ တန္းတူ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ မၽွေဝျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႔ ကို တိုင္းအမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တိုင္းလူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚခိုင္ခိုင္ဦးက ေျပာသည္။

တိုင္းအတြင္း စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းအ ၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘ၀ ရပ္တည္မႈ အခက္အခဲမ်ား ေလ်ာ့က်ေစ ရန္အတြက္ အိမ္တြင္းသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းသင္တန္းတစ္ခုဖြင့္လွစ္ရန္ စီ စဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အထက္ပါဦးစီးဌာ နထံမွ သိရသည္။

Related Posts