ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္း႐ုံးတြင္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းလိုအပ္သူမ်ား သက္ ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္း႐ုံးတြင္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
ယခင္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳထားၿပီး လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းဧက တစ္သိန္းခြဲခန္႔ကို စက္တင္ဘာလအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းခဲ့ၿပီး ယင္းေျမမ်ားေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴ လိုသူမ်ားကို ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ မည္ျဖစ္သည္။

သိမ္းယူထားသည့္ ေျမဧကမ်ားမွာ ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ၃၉၅၅ ဧက၊ ၿမိတ္ ခ႐ိုင္တြင္ ၈၉၈၃၇.၉၈ ဧကႏွင့္ ေကာ့ ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ ၅၅၂၆၀ ဧကရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲ ေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန (ေျမစာ ရင္း) စာရင္းအရ သိရသည္။
အဆိုပါ ေျမမ်ားေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္လိုပါက မည္သူမဆို သက္ဆိုင္ ရာၿမိဳ႕နယ္ ေျမစာရင္း႐ုံးမ်ားတြင္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးျမင့္စန္းက ဆိုသည္။

စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထား လာပါက ေဒသခံမ်ားကို ဦးစားေပး လုပ္ခြင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၀ ဧကကို စတင္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ကာ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္မႈအေပၚမူတည္ကာ ဧကပမာ ဏကို တစ္ဆင့္ခ်င္း တိုးေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဦးျမင့္စန္းက ေျပာ သည္။
“သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္း ႐ုံးေတြမွာ သြားဆက္သြယ္ၿပီး ေလၽွာက္ ရမယ္”ဟု ဝန္ႀကီးဦးျမင့္စန္းက ေျပာ သည္။

တိုင္းအစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ဧက ၅၀ ထက္ ပိုမိုေလၽွာက္ထားမႈမ်ားကို ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕အစည္း အေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္ စုထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳး မည္ဆိုပါက ေျမယာ ဧက ၅၀ အထက္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ဟာျမင္းႀကီးေက်း႐ြာ အုပ္စုတြင္ ေရာ္ဘာပင္ ၂၀ ဧက စိုက္ ပ်ိဳးထားသည့္ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။

“သြားလာလို႔ အဆင္ေျပတဲ့ ေနရာ မ်ိဳးပဲ ေလၽွာက္ခ်င္တယ္၊ ႏို႔မို႔ဆို စရိတ္စကနဲ႔ မလြယ္ဘူး”ဟု အဆိုပါ အမ်ိဳးသားက ေျပာသည္။
ေလၽွာက္ထားမႈမ်ားကို ႏွစ္ ၃၀ သက္တမ္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသြား မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ အပင္အမ်ိဳးအစား ကိုမဆို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္စန္းက ဆိုသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အဆိုပါ ေျမ လြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းကို လုပ္ကိုင္ ခြင့္ ေလၽွာက္လႊာလာထုတ္သူ ၆ ဦး ရွိေနေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ေျမစာ ရင္း႐ုံးထံမွ သိရသည္။

Related Posts