ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးရာတြင္ မေက်နပ္ပါက ျမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ ကန္႔ကြက္ႏိုင္

Related Posts