မြန္တြင္ ရပ္ / ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျပန္ေ႐ြးမည္

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းက ရပ္ / ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ဟု မြန္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။
ယခင္ သမၼတသက္တမ္းက ေ႐ြး ခ်ယ္ထားသည့္ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးမ်ားကို တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ ထားသည့္ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ ေ႐ြးခ်ယ္ မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ရပ္ /ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးမ်ားသည္ လက္ရွိသမၼတ သက္တမ္း တြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသူ မ်ားျဖစ္သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးျမင့္သန္းဝင္း က ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

“ေ႐ြးမွာက အားလုံးေတာ့မဟုတ္ ဘူး၊ ခ႐ိုင္ ၂ ခုက ေနတင္ျပလာတဲ့ စီမံခ်က္အရဆိုရင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေက်ာ္ေလာက္၊ အေရအတြက္ေတာ့မသိ ဘူး။ ျပန္ေ႐ြးခ်ယ္ရမယ္”ဟု အထက္ပါ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက ေျပာသည္။
ေ႐ြးခ်ယ္မည့္ရက္ကို အတိအက် သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဒီ ဇင္ဘာလကုန္အၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္သြားရန္ လ်ာထားသည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာ သည္။
လက္ရွိတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ စည္းရန္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ႀကီး ၾကပ္ေရးမႉးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီးပါက ၎တို႔ကို ရပ္။ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္း အတိုင္း ေ႐ြးခ်ယ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ရက္ တိုသင္တန္း ပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရပ္။ေက်း အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမႉး ၄၆၈ ဦးရွိသည္။
NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရပ္။ေက်းအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမႉးတခ်ိဳ႕ကို ေျမယာ ကိစၥ၊ အဂတိလိုက္စားမႈကိစၥႏွင့္ က်င့္ ဝတ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈတို႔ျဖင့္ တိုင္ၾကားခံ ရၿပီး တာဝန္မွရပ္စဲခံရသူအခ်ိဳ႕လည္းရွိ သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တာဝန္မွ ရပ္စဲခံရသူ မ်ား ေနရာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ရပ္။ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတခ်ိဳ႕ကို ျပန္ လည္ေ႐ြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သိ ရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ျပင္ ဆင္ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ရပ္ကြက္ သို႔မ ဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဥပေဒ တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား၏ သက္တမ္း သည္ သမၼတသက္တမ္းအတိုင္း ျဖစ္ရ မည္ဟု ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းထားသည္။

Related Posts