မြန္အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ား ညီလာခံက်င္းပ

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ မြန္အ မ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းဆရာ/ ဆရာမမ်ား ညီလာခံတစ္ရပ္ကို ေရး ေခ်ာင္းဖ်ားေဒသ၊ ညီစား႐ြာရွိ ဗဟိုမြန္ အထက္တန္းပညာေရးဌာနတြင္ က်င္းပ လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ညီလာခံ ကို မြန္အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မတီ (Mon National Education Committee – MNEC)၏ ဦးေဆာင္မႈ ျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ႏွင့္ ၂၀ ရက္တို႔တြင္ ၂ ရက္တိုင္ က်င္းပခဲ့သည္။
ညီလာခံကို ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္၊ သင္ၾကား ေရးနည္းစနစ္ အျမင္သစ္မ်ား ရရွိရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ မြန္ပညာေရး ေရရွည္ရပ္ တည္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္က်င္းပသည္ဟု မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးဌာန တာဝန္ခံ မိစားတာက ေျပာသည္။

မြန္အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းဆရာ/ ဆရာမမ်ား ညီလာခံသို႔ သံဃာေတာ္မ်ား၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ဖိတ္ၾကား ထားသူမ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၃၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္သည္ဟု မြန္အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

Related Posts