အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရတြင္ တကယ့္အေျခခံမွာ ဥပေဒျပဳေရး (လႊတ္ ေတာ္)၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး(အစိုးရ)ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး (တရား႐ုံးမ်ား) မ႑ိဳင္တို႔ သီးျခားက်င့္သုံးၿပီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အထူးေျပာစရာလိုမည္ မထင္ပါ။

ယခုရက္သတၱပတ္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က ရွင္ဓာတ္ဝဲဘုရား ျပင္ဆင္ေနမႈ ကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မီ အစိုးရက ရပ္တန္႔ထားရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရ စတင္အသက္ ဝင္လာျခင္းဟု ယူဆႏိုင္သည္။ စတင္အသက္သြင္းေသာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း မ်ားစြာအသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ မိမိမဲဆႏၵနယ္ကို ကိုယ္စားျပဳကာ ေျပာဆိုတင္ျပေဝဖန္ေဆြးေႏြးရမည့္အျပင္ အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္၊ မျဖစ္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္း ရန္လည္း တာဝန္ရွိသည္။
ထိုေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ရွင္ဓာတ္ဝဲဘုရား ျပင္ဆင္ေနမႈသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မီ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းကို ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ရွင္ဓာတ္ဝဲဘုရားကိစၥကို လႊတ္ေတာ္တင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေမးခြန္းအျဖစ္သာ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီး၏ အေျဖကို မေက်နပ္သျဖင့္ဟုဆိုေကာ (တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုတင္ကဲ့သို႔) မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ သက္တမ္းႏုႏု ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္တြင္ ထူးျခားေသာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္ကို ျပန္လွန္ ေမးခြန္းထုတ္မႈ ရွိ၊ မရွိမွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာျဖစ္သည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွာ အစိုးရကို မီဒီယာမွ တစ္ဆင့္ေဝဖန္မိသျဖင့္ မိခင္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံ ထုေခ်လႊာတင္ရမည္ဟု ဆိုရာ အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းျခင္းကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ေနေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအတြက္ မ်ားစြာ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ျဖစ္ရပ္အျဖစ္လည္း မွတ္တမ္းျပဳလိုပါသည္။