ဒီမိုကေရစီ၏ ေအာက္ဆီဂ်င္

0
368

အနာေပၚ တုတ္က်၊ တီေကာင္ ဆားပက္ဟု တင္စားေျပာၾကသည့္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး ခ်င္ပါသည္။ အျခားေၾကာင့္မဟုတ္၊ ေဝဖန္ ေထာက္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာေပါက္မႈ၊ ခံယူနားလည္မႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာအထိ ျမင္ေနေတြ႕ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သာမန္လူထုအစ၊ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ ဝင္စားသူမ်ား အလယ္၊ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားအဆုံး ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားအေပၚ ခံယူပုံက မွားယြင္းေနဆဲျဖစ္သည္။
ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ထင္သာျမင္သာအရွိဆုံး အုပ္ စု ၃ ခု ရွိသည္။ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရး အင္အားစု မ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္လူထု၏ အက်ိဳး စီးပြားကိုအေျခခံၿပီး ေဝဖန္ေထာက္ျပၾက သည္။ မည္သည့္အစိုးရတက္တက္ ေဝဖန္ ေထာက္ျပသည့္အလုပ္ကို ထိုသူတို႔က လုပ္ၾကသည္။ အျခားေၾကာင့္မဟုတ္ လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုအေျခခံေသာေၾကာင့္အုပ္စု၊ ဂိုဏ္းဂဏ၊ အစိုးရမ်ား ေျပာင္းေသာ္လည္း မေျပာင္းမလဲ ေဝဖန္ ေထာက္ျပၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဝဖန္ျခင္းမွာအက်ိဳးမ်ားစြာ
ေဝဖန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဝဖန္မႈ ဒဏ္ကို မခံႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အၿမဲတမ္း ေျပာေလ့ရွိသည္မွာ အျပဳ သေဘာျဖင့္ ေဝဖန္ရန္ ျဖစ္သည္။
သည္ေနရာတြင္ေဆြးေႏြးစရာရွိ သည္မွာ အျပဳသေဘာ ေဝဖန္ျခင္းႏွင့္ အပ်က္ သေဘာေဝဖန္ျခင္းကို မည္ သည့္ ေပတံျဖင့္ တိုင္းတာမည္နည္း။
မည္သို႔ ေဝဖန္သည့္ ေဝဖန္ခ်က္ ကို အျပဳသေဘာဟု ေျပာၿပီး မည္ကဲ့ သို႔ေသာ ေဝဖန္ခ်က္ကို အပ်က္သေဘာဟု ေျပာမည္နည္း။
စဥ္းစားစရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။

ေဝဖန္ခ်က္မ်ားသည္မိမိအား အျခား သူမ်ားကျမင္သည့္ အျမင္ျဖစ္ သည္။
တနည္းအားျဖင့္မိမိအား အျခား တစ္ဖက္မွျမင္သည့္ အျမင္မ်ား ျဖစ္ သည္။
ဆိုးသည္လည္း ရွိ၊ ေကာင္းသည္ လည္း ရွိမည္။ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ရပ္တည္ ခ်က္ကိုယ္စီ၊ ႐ႈျမင္မႈ ကိုယ္စီျဖင့္ ႐ႈျမင္ ၾက၊ ေဝဖန္ၾက၊ ေထာက္ျပၾကမည္။
လူသဘာ၀သည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ျမင္ႏိုင္ခဲသည္။ ေကာင္းေပ့ ဟူသည့္မွန္ ျဖင့္ ကိုယ့္႐ုပ္ကိုယ္ ၾကည့္ခ်ိန္တြင္ပင္အနည္းငယ္ဘက္လိုက္ၿပီး ျမင္တတ္ အကဲျဖတ္တတ္သည္။

ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ ႐ုပ္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီးပင္ ယင္းသို႔ ႐ႈျမင္ဘက္ လိုက္တတ္သည့္ လူသဘာ၀သည္ အလုပ္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စိတ္စသည္ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္ကိုကိုယ္ ႐ႈျမင္သည့္အခါ ဘက္လိုက္မည္မွာ ေျပာ စရာပင္မလိုသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္အျခားသူမ်ား၏ ေဝဖန္ ေထာက္ျပမႈမ်ားအေပၚ ေကာင္းစြာခံယူၿပီး အက်ိဳးရွိစြာသုံးတတ္ရန္အင္မတန္ အေရး ႀကီးေပသည္။ ခံယူတတ္သူမ်ားအတြက္မည္သည့္ ေဝဖန္ခ်က္ျဖစ္ျဖစ္ အက်ိဳးရွိေပသည္။

အျပဳသေဘာ ေဝဖန္ျခင္းျဖစ္ျဖစ္၊ အပ်က္သေဘာ ေဝဖန္ျခင္းျဖစ္ျဖစ္၊ အေကာင္းအျမင္ ေဝဖန္ျခင္း ျဖစ္ျဖစ္၊ အဆိုးအျမင္ ေဝဖန္ျခင္းျဖစ္ျဖစ္ ေဝဖန္ ခံရသူအတြက္ အက်ိဳးရွိသည္ခ်ည္း ျဖစ္ သည္။

(၁) ကိုယ့္ကိုကိုယ္မျမင္ႏိုင္သည္မ်ားကို ေဝဖန္သူမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ျမင္ႏိုင္သည္။
(၂) ကိုယ္ႏွင့္မတူသည့္ ႐ႈျမင္မႈျဖင့္ မည္သည့္အင္အားစုမ်ားက ႐ႈျမင္ေန သည္ကို သိႏိုင္သည္။
(၃) ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပန္သုံးသပ္ႏိုင္ သည္။
(၄) ဆန္းသစ္သည့္စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။
(၅) မည္သည့္အင္အားစုမ်ားအား မည္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ကို သိႏိုင္သည္။
စသည္ျဖင့္မ်ားစြာေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားရွိသည္။

ခံယူတတ္ရန္သာလိုသည္။ မိမိ ကိုယ္မိမိ ဘက္လိုက္သည့္စိတ္ကို ဘရိတ္အုပ္တတ္ရန္သာ လိုသည္။ ေဝဖန္ ခ်က္မ်ားအား အက်ိဳးရွိစြာသုံးတတ္သည့္ ရင့္က်က္သည့္ စိတ္ေနစိတ္ထား ခံယူ ခ်က္မ်ား ထားတတ္ရန္သာ လိုေပသည္။
ေဝဖန္သူမ်ားအား ေက်းဇူးရွင္မ်ား အျဖစ္ပင္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။

ေက်ာက္ခဲ၏ လာရာႏွင့္ေက်ာက္ခဲ
ေဝဖန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျခားသူ မ်ားႏွင့္ပုံစံမတူသည့္သူမ်ားမွာ သတင္း စာ ဆရာမ်ား ျဖစ္သည္။ကိုယ္တိုင္လည္း ေဝဖန္ေထာက္ျပ သကဲ့သို႔ အျခားသူမ်ား၏ ေဝဖန္ေထာက္ ျပမႈမ်ားကိုလည္း လူထုသိေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၾကသည္။ ေနာက္ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ သတင္း မီဒီယာမ်ားသည္ ေဝဖန္ေထာက္ျပ အထိန္းအေထ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တည္ ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား၊ တက္ ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ပုံျခင္း မတူ။

တိုင္းျပည္၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး စသည့္က႑မ်ားအျပင္ သက္ဆိုင္ရာလူမႈေရး၊ စီးပြား ေရး စသည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္တည္ မႈတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစဥ္တစိုက္ ေဝဖန္ေထာက္ ျပၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခါအေတာ္မ်ားမ်ား တြင္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွ ပါဝင္ပတ္ သက္သူမ်ား၏ မ်က္စိစပါးေမြးစူးမႈကို ခံၾကရသည္။

အထူးသျဖင့္အေရပါးသူမ်ား၊ မရင့္ က်က္သည့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ေတြ႕သည့္အခါ တိုက္ခိုက္သည္ဟု စြပ္စြဲခံ ၾကရသည္။
တကယ့္ အရွိတရားမွာ သတင္းမီဒီ ယာမ်ားသည္ ေဝဖန္မႈမ်ားအား ကိုယ္စား ျပဳသယ္ေဆာင္လာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
လူထု၏ ေဝဖန္မႈ၊ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား၏ ေဝဖန္မႈ႐ႈျမင္မႈ စသျဖင့္နယ္ပယ္အစုံက ႐ႈျမင္ေနမႈမ်ားကို ေဝဖန္ခံရသူမ်ားေရာ လူထုပါသိရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ သည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ားအား မ်က္စိ စပါးေမြးစူးျခင္းသည္ မိမိဆီေရာက္လာ သည့္ေက်ာက္ခဲကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ ရန္လို ေနၿပီး ေက်ာက္ခဲပစ္သူႏွင့္ေက်ာက္ခဲ၏ လားရာကို ေမ့ေလ်ာ့ေနသည့္သေဘာျဖစ္ ေနသည္။လူထုအသံ၊ လူထု၏ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကိုေဆာင္ယူေပးရန္မွာ သတင္း မီဒီယာသမားမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံ၏ မ႑ိဳင္ ၃ ရပ္အား အထိန္း အေထျပဳလုပ္ရန္မွာ သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ ေအာက္ဆီ ဂ်င္ ျဖစ္သည္။ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ ေအာက္ဆီဂ်င္ျဖစ္သည္။
ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား မရွိေတာ့ လၽွင္ ဒီမိုကေရစီသည္လည္း ေအာက္ဆီ ဂ်င္ ျပတ္ေတာက္ေသဆုံးသြားမည္ျဖစ္ သည္။