လၽွပ္စစ္ကိစၥ ေစတနာ မေရာက္ေသးျခင္း သာ ျဖစ္သည္

0
195

ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္တြင္ မီတာခ အဖ်ားတက္ေနၾကသည္။ လက္ရွိ တစ္ယူနစ္ (အနည္းဆုံး) က်ပ္ ၃၅ ကို သုံးဆ တိုးေကာက္ရန္ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ထိုသတင္း မမွန္ေၾကာင္း မည္သို႔ပင္ျငင္းဆိုေစကာမူ အစိုးရတြင္ တိုးေကာက္ ရန္ အစီအစဥ္ရွိႏွင့္ၿပီး ျဖစ္သည္။ မည္သို႔မည္ပုံ တိုးေကာက္မည္ဆိုသည့္ လုပ္ နည္း လုပ္ဟန္သာ ကြာသြားမည္ ျဖစ္သည္။

 
ထိုအခ်ိန္တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႀကီး ေမၽွာ္ေတာ္ေယာင္ ေနရသည္။ ရန္ကုန္သားမ်ား တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္ျဖင့္ ရေနျခင္း မွာ တနသၤာရီမွ သဘာဓာတ္ေငြ႕ ရျခင္းေၾကာင့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏အ႐ႈံးခံ စိုက္ထုတ္သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ကို အ႐ႈံးခံ စိုက္ထုတ္ေပးခ်ိန္ တနသၤာရီတိုင္းမွာ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၃၀၀ ျဖင့္ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ လုပ္ေနရသည္။
တနသၤာရီတိုင္းကို မဟာဓာတ္အားလိုင္း မေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္ျဖင့္ မရျခင္းဟု ဆိုၾကသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ထိုသည္လည္း အမွန္ တရားစစ္စစ္ မဟုတ္ပါ။

 
မဟာဓာတ္အားလိုင္းမလိုဘဲ တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္ အျမန္ဆုံးရရန္မွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေစတနာသာ ျဖစ္သည္။
ယင္းမွာ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ လၽွပ္စစ္ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ခ်ိန္က်သင့္သည့္ တစ္ယူနစ္ခကို ရန္ကုန္ႏွင့္ တေျပးညီျဖစ္သြားသည္အထိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က စိုက္ထုတ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

 
ဥပမာ အိမ္သုံးမီတာပုံးသို႔အေရာက္ လၽွပ္စစ္တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၂၀၀ ျဖင့္       ရမည္ဆိုပါက (တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္ျဖစ္ရန္) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က တစ္ ယူနစ္ ၁၆၅ က်ပ္ စိုက္ထုတ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မထြက္ေသာ ရန္ကုန္တြင္ အ႐ႈံးခံ စိုက္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါလ်က္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ထြက္ေသာ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ အ႐ႈံးခံမစိုက္ ထုတ္ေပးႏိုင္ ရပါသနည္း။

 
တကယ္ေတာ့ မဟာဓာတ္အားလိုင္းလည္း ေရာက္စရာမလိုပါ။ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ေစတနာေရာက္ရန္သာ လိုပါသည္။

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု