ကၽြန္းေပၚ ဟိုတယ္မ်ားအေရး အလြယ္မေတြးေစခ်င္ပါ

0
44

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ အရွည္ဆုံးကမ္း႐ိုးတန္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ၿမိတ္ကၽြန္းစုေဒသမွ ကၽြန္းေပါင္း ၈၀၀ေက်ာ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားသည္။ မ်က္စိလည္လမ္းမွား ေလာက္ေအာင္ ဝကၤပါထဲဝင္သလို ကၽြန္း ႀကီးကၽြန္းငယ္မ်ားႏွင့္ အထပ္ထပ္ တည္ေဆာက္ထားကာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ သယံဇာတအျဖစ္ ဂုဏ္ယူစရာ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ မ်ားစုံလင္ ေသာ ကၽြန္းစုေဒသႀကီး ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သဘာ၀ခရီးသြား လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္တြင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ မ်ားျပားလာသည္။ ကၽြန္းမ်ား၊ သႏၲာ ေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ဒီေရေတာမ်ား၊ ကမ္း ေျခသဲေသာင္မ်ားႏွင့္ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္း ၿပီး စိမ္းျပာေရာင္ ေတာက္ပေနေသာ ပင္လယ္ေရျပင္တို႔မွာ သဘာ၀ အတိုင္း တည္ရွိေနသျဖင့္ သဘာ၀ခရီးသြား လုပ္ငန္းအတြက္ ဆြဲေဆာင္ရာေနရာ တစ္ခုအျဖစ္ မ်က္စိက်စရာျဖစ္လာၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ႏွင့္အၿပိဳင္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚ လာသည္။

ကၽြန္းေပၚ ဟိုတယ္ အေရအတြက္

တိုင္းအတြင္း ကမ္း႐ိုးတမ္းတစ္ ေလၽွာက္ ကၽြန္းမ်ားေပၚတြင္ ဟိုတယ္တည္ ေဆာက္ရန္ အဆိုျပဳထားေသာ ကုမၸဏီ ၂၄ခုရွိၿပီး ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ကၽြန္းေပါင္း ၇ ကၽြန္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၈ ကၽြန္းတို႔တြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ေ႐ြး ခ်ယ္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ယင္းပမာဏသည္ အလြန္မ်ားျပား ေနသည္ဟု သုံးသပ္မိသည္။ ဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ကၽြန္း မ်ားေပၚတြင္ ဟိုတယ္တည္ ေဆာက္ခြင့္ကို ၃ ခု၊ ၄ ခု ခန္႔သာ ခြင့္ျပဳသင့္ေပသည္။
hotel_from_island
ခြင့္ျပဳမည့္ ေျမဧကႏွင့္ စဥ္းစားစရာမ်ား

ေျမယာ ေလၽွာက္ထားမႈသည္လည္း စဥ္းစားစရာ ျဖစ္သည္။
ကၽြန္းမ်ားေပၚတြင္ ဟိုတယ္တည္ ေဆာက္ရန္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ေျမေနရာ ေလၽွာက္ထားမႈမွာ အနည္းဆုံး ၁၇ ဧက မွ အမ်ားဆုံး ၆၇၃၄ ဧကအထိ ရၿပီး စုစုေပါင္း ၂၁၄၆၆.၆၃ ဧကရွိေၾကာင္း သိရသည္။အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားမွာ ကၽြန္းႀကီး တစ္ခုလုံးနည္းပါး အပိုင္ရယူရန္ ေလၽွာက္ ထားလာပါက ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ကၽြန္းပိုင္သူေ႒းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ဟိုတယ္တစ္လုံး တည္ေဆာက္ရန္ ေျမဧကေထာင္ခ်ီၿပီး ေလၽွာက္ထားမႈကို လိုအပ္မႈ ရွိ^မရွိ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္သည္။သႏၲာေက်ာက္တန္းႏွင့္ ပင္လယ္ ျမက္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမည္ အေရး ကိုလည္း ထည့္စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ မဟုတ္ဘဲ လက္လႊဲေရာင္းခ်မည့္သူမ်ား၊ အမည္ခံ ေျမေနရာမ်ား ရယူမည့္သူမ်ားကို ခြင့္မျပဳမိရန္ လိုေပသည္။

လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားမႈတြင္ အားနည္းခ်က္ မ်ားစြာေတြ႕ေနရသည္။ ကၽြန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေသာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း စဥ္းစား သင့္သည္။ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား (အပင္ မ်ား၊ သစ္ခြမ်ား၊ ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ တြားသြားသတၱဝါမ်ား၊ လိပ္ျပာ၊ ေမ်ာက္ စသည့္)တို႔ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။
ကုန္းေျမေပၚတြင္ ဟိုတယ္တည္ ေဆာက္ပါက သဘာပတ္ဝန္းက်င္ ထိ ခိုက္မႈ မရွိေသာ္လည္း ပင္လယ္ကၽြန္းမ်ား ေပၚတြင္ ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ပါက ကၽြန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္တည္ရွိေနေသာ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ပင္လယ္ ျမက္မ်ား အရင္ဆုံး ဖ်က္ဆီးခံရမည္ ျဖစ္ သည္။ရွားပါး ေရေနသတၱဝါမ်ား (ပင္ လယ္လိပ္၊ ငါးမန္း၊ ေရဝက္၊လင္း ပိုင္စသည့္) ေနထိုင္ က်က္စားသည့္ အဓိကက်ေသာ ေဂဟစနစ္တစ္ခု ပါဝင္ ေနသျဖင့္ အလ်င္စလို ဟိုတယ္မ်ား ကို တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳပါက ဆုံး႐ႈံးသြား ေသာ ေရသယံဇာတမ်ားအား ျပန္လည္ ကုစားရန္ မရႏိုင္ေပ။တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔မွ ကၽြန္း မ်ားေပၚတြင္ ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ ျခင္း၊ ခရီးသြားလာျခင္း လုပ္ငန္းခြင့္ ျပဳ မည္ဆိုပါက မူဝါဒမ်ားစနစ္တက် ခ် မွတ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီးမွသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳသင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ကၽြန္းမ်ားအေပၚတြင္ ဟိုတယ္မ်ား တည္ ေဆာက္ပါက မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီးမွ ခြင့္ျပဳေလ့ရွိသည္။

မူဝါဒ ခိုင္ခိုင္မာမာမရွိဘဲ ခြင့္ျပဳ ပါက ယခင္ဆီအုန္း၊ ေရာ္ဘာစီမံကိန္း မ်ားလို သစ္အေျပာင္ခုတ္ သစ္ထုတ္ လုပ္ၾက၊ လမ္းေဘး ဝဲယာတြင္ ဟန္ျပ စိုက္ပ်ိဳးၾက၊ ေျမေနရာလက္ဦးမႈရယူ ထားၾကသည္မ်ိဳး ျဖစ္လာမည္။ယခုပင္ ၿမိတ္ကၽြန္းစုေဒသတြင္ ကုမၸဏီဆိုင္ဘုတ္မ်ား တပ္ထားသည့္ကို ကၽြန္း အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ ေနရၿပီး အခ်ိဳ႕ကၽြန္းမ်ားသို႔ ေဒသခံမ်ား သြားလာခြင့္မရေပ။

ကၽြန္းေပၚဟိုတယ္ႏွင့္ သဘာ၀ဝန္းက်င္

ေလၽွာက္ထားမႈ အဆင့္ဆင့္တိုင္း တြင္ သဘာ၀ပတ္ဝန္း က်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာဌာန သေဘာ ထား ေထာက္ခံခ်က္ေတာင္းခံျခင္း တစ္ ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ အေကာင္းဆုံးနည္းမွာ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (Iနန) ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္း က်င္ ထိခိုက္မႈ နည္းႏိုင္သမၽွနည္း ေအာင္ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE)ျပဳလုပ္ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္း ေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ရက္ေန႔ အမိန္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ (၆၁၆/၂၀၁၅) အရထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိ ခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းတြင္ ကနဦးပတ္ဝန္း က်င္ဆန္း စစ္ျခင္း(IEE) သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ဆန္းစစ္ျခင္း (ႏႈဗ) ေဆာင္႐ြက္ ရန္လိုသည့္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ အ႐ြယ္အစား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အမွတ္စဥ္ ၁၂၁ အရ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာလုပ္ငန္းအတြက္ ကနဦးပတ္ဝန္း က်င္ ဆန္းစစ္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ ေသာအ႐ြယ္အစား တြင္ ဟိုတယ္အခန္း ၈၀ ႏွင့္အထက္ အခန္း ၂၀၀ေအာက္ ႏွင့္ အသုံးျပဳ စတုရန္းမီတာ ၄၀၀၀ ႏွင့္ အထက္ ၁၀၀၀၀ေအာက္ သို႔မဟုတ္ အသုံးျပဳစတုရန္းမီတာ ၂၀၀၀၀၀ႏွင့္ အထက္ အသုံးျပဳ စတုရန္းမီတာ ၅၀၀၀၀၀ ေအာက္ဟု ဆိုထားပါသည္။

ၿမိတ္ကၽြန္းစုေဒသ တည္ေဆာက္ မည့္ဟိုတယ္မ်ားမွာ ကနဦးပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE)ျပဳလုပ္ရန္ မလို ေသာ ဟိုတယ္ငယ္မ်ားသာ တည္ေဆာက္ လာပါက ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္း စစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတြင္ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE)ျပဳလုပ္ရန္ ဥပေဒအရ ကင္းလြတ္ ခြင့္ရသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္ စုအဆင့္တြင္ ဟိုတယ္မ်ားအတြက္ မူဝါဒ ရွိခ်င္ရွိမည္။ သို႔ေသာ္ ကုန္းေျမတြင္ တည္ေဆာက္ေသာဟိုတယ္မ်ားထက္ ကၽြန္မ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ေသာ ဟိုတယ္မ်ားက သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ပိုမ်ားႏိုင္ပါသည္။တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ေရရွည္ တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ကၽြန္းစု ေဒသမ်ား ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ မူဝါဒ (သို႔မ ဟုတ္) လမ္းၫြန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို ထိန္းခ်ဳပ္ၾကပ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္းမ်ားေပၚ တြင္ ဟိုတယ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အား ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးဌာန တစ္ခုတည္း မစိစစ္ႏိုင္၊ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရဦးဌာန၊ သစ္ ေတာေရးရာဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီး ဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္း ေရးဦးစီး ဌာန၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ စသည့္တို႔ ပါဝင္ ေသာအဖြဲ႕ျဖင့္ စိစစ္ၾကပ္မတ္သင့္ ပါသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္းႏွင့္ လူထုပါဝင္မႈ

ကၽြန္းမ်ားတြင္ ဟိုတည္မ်ား တည္ ေဆာက္မႈႏွင့္ပက္သက္၍ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕ နယ္ ေဒသခံေက်း႐ြာမ်ားမွ တိုင္ၾကားမႈ မ်ား ရွိေနသျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ သ ေဘာထား ေထာက္ခံခ်က္ေပးရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထားရယူရန္လို အပ္လာသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥ ရပ္မ်ားမွာ တတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သိပၸံနည္းက် ေလ့လာၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္ရသျဖင့္ ဌာနဆိုင္ ရာမ်ား အခက္အခဲေတြ႕ ႏိုင္သည္။
ကုမၸဏီမ်ားမွ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ သမာသမတ္က်ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖင့္ ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း( Iနန ) ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး မွသာ ရရွိလာေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားအေပၚ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ေလ့လာသုံးသပ္ ၿပီးမွသာ သေဘာထား ေထာက္ခံခ်က္ ေပးသင့္ပါ သည္။ ၿမိတ္ကၽြန္းစုေဒသတြင္ ဟိုတယ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ ထားမႈမွာ ပထမအမ်ားဆုံး ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုတိယမွာ ကၽြန္းစု ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အနည္းဆုံးမွာ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္ပါ သည္။

ေကာ့ေသာင္းႏွင့္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ကၽြန္းမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေသာ ဟိုတယ္မ်ားမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေနေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေကာ့ေသာင္း နယ္စပ္မွတဆင့္ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ လာ ေရာက္မည့္ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အဓိက ေ႐ြးခ်ယ္ထားႏိုင္သည္။
ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ ေရလမ္း ေၾကာင္းမွ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား ဝင္ ထြက္သြားလာရာတြင္ ေရလမ္းေၾကာင္း ဝင္ေရလမ္းေၾကာင္းမွ ျပန္ထြက္ေလ့ ရွိသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိတ္ ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္မႈ အနည္းက်ဥ္းသာ လာေရာက္ ႏိုင္ပါသည္။
လက္ရွိကၽြန္းမ်ားေပၚတြင္ ဖြင့္လွစ္ ထားေသာ ဟိုတယ္မ်ားမွာ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္ သူေ႒းကၽြန္းရွိ Gမေညိ ဗိamေည ဃူကဘ၊ ခရင္းခြ ကၽြန္းရွိ ဗိamေည Rႏ်သမအ ၊ ရတနာကၽြန္းရွိ ဠငခအသမငa Rႏ်သမအ တို႔တြင္ ဧည့္သည္ဝင္ထြက္မႈကို ၾကည့္လၽွင္ ေဒသအတြက္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြာမ်ားမွ ရရွိႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါသည္။

ၿမိတ္ကၽြန္းစုေဒသ ဟိုတယ္ တည္ေဆာက္မႈမွာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ ပါဝင္သည္။ ေငြေၾကး ႂကြယ္၀ ခ်မ္းသာ သူမ်ားက စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိႏိုင္ေသာေနရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ ဟိုတယ္မ်ားတည္ေဆာက္ၿပီး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လာပါက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္အခမ်ား ရရွိလာမည္မွာ အမွန္ ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိတ္ကၽြန္းစု ေဒသရွိ သဘာ၀အေျခအေနေကာင္း မ်ားတည္ရွိေနေသာ လွပေသာကၽြန္းမ်ား၊ ကမ္းေျခမ်ား၊ သဲေသာင္မ်ား၊ သစ္ေတာ မ်ား၊ ငါးပုစြန္မ်ား ေနထိုင္က်က္စားရာ ေနရာမ်ားမွာ ဟိုတယ္မ်ား တည္ေဆာက္ လာပါက ပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္။ အဆိုးဆုံးမွာ ငါးပုစြန္မ်ား ရွင္သန္ေပါက္ဖြားရာေနရာ၊ ရွားပါ ေရေနသတၱဝါမ်ား (ပင္လယ္လိပ္၊ လင္းပိုင္၊ ေဝလငါး၊ ငါးမန္း၊ ေရနဂါး သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ပင္လယ္ျမက္မ်ားစသည့္)ႏွင့္ ဒီေရေတာမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒသခံကမ္းနီးကမ္းေဝး ေရလုပ္သားမ်ား မိုးရာသီ မုန္တိုင္း၊ လႈိင္းခိုေအာင္းရန္ ေနရာအခက္အခဲ၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ငါးဖမ္း စခန္းမ်ား၊ ပင္လယ္ ကၽြန္းမ်ားတြင္ ေရခ်ိဳရယူေနရာ အခက္ အခဲမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား ငါးဖမ္းဆီးရွာေဖြရန္ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာပါက ျပည္တြင္း စားသုံးမႈႏွင့္ ျပည္ပ တင္ပို႔မႈပါ ထိခိုက္လာႏိုင္သည္။

ေရငန္ငါးထုတ္လုပ္မႈမွ ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄၀ သန္း ရွာေဖြေပးလ်က္ရွိသည္။ၿမိတ္ကၽြန္းစုေဒသည္ အႏွစ္ ၂၀ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္ေနေသာ The Bay of Bengal Large Marine Ecosystem Project ဧရိယာတြင္ အေရးပါေသာ ေဒသျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းဧရိယာတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ ကမ္း႐ိုး တမ္းတစ္ေလၽွာက္ရွိ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ထိုင္ႏိုင္ငံ၊ျမန္မာ၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ သီရီလကၤာ၊ ေမာ္လ္ဒိုက္ႏိုင္ငံ စုစုေပါင္း ၈ ႏိုင္ငံ ပါဝင္ပါသည္။ဘဂၤလား ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလၽွာက္ရွိ ေနထိုင္က်က္စား ေနေသာ ငါးသယံဇာတမ်ား ေရရွည္တည္တပ္ရန္၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုံေလာက္မႈမရွိသျဖင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ငါးမ်ား ေန ထိုင္က်က္စားမႈကိုပူးေပါင္း ကာကြယ္ရန္၊ စီမံကိန္းဧရီယာအတြင္း ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ေနေသာ လူဦးေရအတြက္ ငါးရိကၡာဖူလုံရန္ႏွင့္ ရရွိ လာေသာ သုေတသနရလဒ္မ်ားအား မၽွေဝရန္တို႔ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္လၽွက္ရွိပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပညာရွင္တစ္ဦး ေထာက္ျပအႀကံျပဳခ်က္မ်ား မွာလည္း အေတာ္တန္ဖိုးရွိသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတု အေျခအေနအရ တနသၤာရီကမ္း႐ိုး တန္းသည္ ပင္လယ္ဒီေရအျမင့္ဆုံးႏွင့္ အနိမ့္ဆုံးကြာျခားခ်က္မွာ ၃.၅ မီတာသာရွိၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းျဖင့္ ဧည့္သည္မ်ား ခရီးသြာလာႏိုင္မႈမွာ ၆ လ ခန္႔သာရွိသည္။ခရီးသြားလာရန္ လုံေလာက္ေသာ အေဆာက္အအုံ၊ ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္ နည္းပါးသည္။ခရီးသြားလာလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ယာဥ္၊ အျခား လိုအပ္ ခ်က္မ်ားအျပင္ အခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္ျပဳရန္လည္း လိုအပ္သည္။ကၽြန္းေပၚတြင္ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ သစ္ခုတ္ျခင္း မျပဳရန္၊ သတၱဝါမ်ားအတြက္ ဆူညံသံမ်ား မျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ အသင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားကို အသုံးျပဳသင့္ သည္ဟု ဆိုသည္။သို႔မွာသာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ အနည္ဆုံးျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း လည္း ေထာက္ျပသည္။လိုအပ္၍ ေျမၫွိရန္ သစ္ပင္မ်ား ခုတ္ရွင္းလင္းလၽွင္ သစ္ပင္ အေရအတြက္ အတိုင္းသစ္ပင္မ်ား ျပန္စိုက္ေစၿပီး ဟိုတယ္ အေဆာက္ အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္လိုအပ္ေသာ ပမာဏမၽွသာ ေျမၫွိေစသင့္ သည္။

ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမွ ကုန္က်စရိတ္မ်ား က်ခံသုံးစြဲ သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျမငွားရမ္ခ၊ BOT စနစ္ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ရရွိလာေသာ အခြန္ေငြမ်ားအား ေဒသခံမ်ား လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ အသုံးျပဳရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။
ၿမိတ္ကၽြန္းစုေဒသႀကီးသည္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္းသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ငါးပုစြန္မ်ား အဓိက ေပါက္ဖြား ရွင္သန္ႀကီးထြားရာ ေနရာေဒသ ျဖစ္သည့္အတြက္ ငါးပုစြန္မ်ား ေရရွည္ ထုတ္ယူသုံးစြဲႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေသာ ေနရာေဒသႀကီး ျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံတကာမွ စိတ္ဝင္စားေနေသာ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေရရွည္ဖြံၿဖိဳး လာေစေရးအတြက္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား မထိခိုက္ေအာင္၊ ထိခိုက္မႈ နည္းႏိုင္သမၽွ နည္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ၿမိတ္ကၽြန္းစုေဒသေရရွည္ တည္တံ့ေသာ သဘာ၀ခရီး သြားလုပ္ငန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ပါက ေဒသအတြက္ အက်ိဳးရွိ မည္ျဖစ္ပါ သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ကမကထျပဳၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ထားဝယ္ အမ်ားပိုင္၊ ၿမိတ္အမ်ားပိုင္၊ ေကာ့ေသာင္းအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ၿမိတ္အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသအက်ိဳးေရွ႕႐ႈၿပီး တတ္သိပညာရွင္မ်ား ဖိတ္ေခၚကာ ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေသာ ကၽြန္းစုေဒသမ်ား သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူဝါဒ သို႔မဟုတ္ လမ္းၫြန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသား လိုက္ရပါသည္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here