“မည္သူ” မွ “မည္သို႕” သို႔

0
256

ညင္သာေပ်ာ့ေျပာင္းစြာ အာဏာ လြဲေျပာင္းေရးမွာ တေ႐ြ႕ေ႐ြ႕ျဖင့္ နည္းမွန္ လမ္းမွန္လ်က္ရွိသည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အခ်ိဳ႕ရွိသည့္တိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို (လူမ်ိဳးစု လႊတ္ေတာ္ ဟုေခၚဆိုႏိုင္ေသာ) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ ေနရာမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္း၊ (စစ္အာဏာရွင္ လက္ထက္က ရန္သူသဖြယ္ပင္ သေဘာ ထားခဲ့ေသာ) ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၿပိဳင္ဘက္ ကို အေရးႀကီး ေကာ္မရွင္ ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္းတို႔မွာမ်ားစြာ သာဓု ေခၚဖြယ္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။


လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရး အေရးပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား    ေလ့လာသုံးသပ္ဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒အျဖစ္ သူရဦးေ႐ႊမန္းကို တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ အျခား အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္း ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ယာဥ္ ယႏၲရားႀကီး ေ႐ြ႕လ်ားခရီးေရာက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္မရွင္ အင္ဂ်င္မ်ား၏ အားမွာ  ဆိုဖြယ္ရာမရွိပါ။ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္အင္ဂ်င္မ်ား၏အားျဖင့္ လႊတ္ ေတာ္တစ္ခု ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကို မည္သို႔ ထမ္း႐ြက္ေနသည္ကို တိုင္းတာ ႏိုင္သည္။
ေရးရာေကာ္မတီမ်ားသည္ ကိစၥရပ္ မ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာေစ့ငု ရသည္။ အမွတ္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ကြင္းထဲသို႔ ခရီးသြားရသည္။ ကာယကံ ရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း မွတ္တမ္းတင္ ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ႀကီးတြင္ အေရးအရာ မ်ား အမ်ားအျပားရွိရာ ကိစၥရပ္တစ္ခု တည္းကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ ခ်ိန္မရရာ ေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ား က အႀကိမ္ႀကိမ္ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္ရသည္။ အေသးစိတ္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းအႀကီးအမႉး မ်ားကို ဖိတ္ေခၚၾကားနာရသည္။ လႊတ္ ေတာ္ကို အစီရင္ခံရသည္။
how_who
တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ လႊတ္ေတာ္ ႀကီး ရွင္သန္လည္ပတ္ေရးေရးရာ ေကာ္မတီအသီးသီးက အလုပ္တာဝန္ မ်ားခြဲကာ ထမ္းေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကား ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဖန္သား ျပင္ေပၚတြင္ ၾကားရ ျမင္ရခဲလွေသာ ေရးရာေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား၏ အလုပ္တာဝန္မ်ား ျဖစ္သည္။
ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေကာ္ မရွင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူ မ်ားလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ (ထိုေၾကာင့္ပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္ေသာ သူရဦးေ႐ႊမန္းကိုခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္)
“ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ အခ်င္းခ်င္းအျပန္ အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေရး တာဝန္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ ေသာ ျပင္ပမွအေတြ႕အႀကဳံရင့္က်က္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ တတ္သိ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္တဲ့ ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္”ဟု ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ က သူရဦးေ႐ႊမန္း ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ ယူမည့္ အထူးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔က တင္ျပ ခဲ့သည္။

ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕၊ သင့္ေတာ္သူမ်ား ကို တာဝန္ေပးလ်က္ရွိေသာ ေက်နပ္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ ေနျပည္ေတာ္ အေ႐ြ႕မ်ား အၾကား မၾကာမီလာေတာ့မည့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား မည္သို႔ စတင္လာမည္ကို ရင္ခုန္ေစာင့္စားမိသည္။ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ျပန္လည္စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ား ေ႐ြး ခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ လႊတ္ ေတာ္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ ႏိုင္သည္။ (တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားကိုမူ သမၼတက အဆို ျပဳ ခန္႔အပ္ရသည္ျဖစ္ရာ ယင္းအဆင့္ မလာႏိုင္ေသး) ထိုေနာက္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေသာ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။

ၾကားသိရေသာ သတင္းမ်ားအရ တာဝန္ယူမည့္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒စာရင္းကိုစာအိတ္ ခ်ိတ္ပိတ္ ကာ ပါတီမွ စာရင္းေပးပို႔လိုက္ၿပီး ျဖစ္ သည္။
မ်ားစြာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ ၿပီးေနာက္ မည္သို႔ေသာ ေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းလာႏိုင္သနည္း။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၇ အရ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ထည့္ သြင္းဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။

လႊတ္ေတာ္အင္ဂ်င္တြင္ မည္သို႔ ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပင္ပ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚ ဖြဲ႕စည္း လာႏိုင္သနည္း။
အမွန္တကယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး သက္ သက္မဟုတ္ဘဲလူမွန္ေနရာမွန္ ကိစၥ လည္း ျဖစ္သည္။ ပန္းတိုင္ေအာင္ႏိုင္ေရး လိုအပ္ေသာ သူမ်ားကို လိုအပ္ေသာ ေန ရာမ်ားတြင္ အသုံးခ်ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ အိုဘားမား သမၼတျဖစ္လာခ်ိန္ ပါတီတြင္း သမၼတေလာင္း ၿပိဳင္ဘက္ ဟီလာရီကလင္တန္ကို ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးခန္႔ၿပီး အေမရိကန္လူထု၏ ပန္းတိုင္အတြက္ အသုံးခ်ခဲ့သည္။

လူမွန္ ေနရာမွန္အတြက္ ငါးႏွစ္ အေတြ႕အႀကဳံရွိခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အျပင္ ျပင္ပမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အေရးအရာ ကိစၥအသီးသီးကို တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ား လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ေရာက္လာမည္ေလာ။ လူငယ္စကားျဖင့္ ဆိုပါက ထိုသူတို႔ကို ဆြဲစားႏိုင္မည္ေလာ။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) က ေနျပည္ေတာ္တြင္ အေျခစိုက္ မည့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မ်ားတြင္ သာမက ထားဝယ္တြင္ အေျခ စိုက္မည့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ မ်ားတြင္ပါ တိုင္းလုံးကၽြတ္အႏိုင္ရထားသည္ျဖစ္ရာ(တပ္မေတာ္မွအပ) အတိုက္ အခံမရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ကို မည္သို႔ အထိန္းအေထျပဳကာ ဒီမိုကေရစီ မလိုင္ခဲမ်ား မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူ မ်ားခံစားခြင့္ရေရး လုပ္ေဆာင္မည္ကို တီးတိုးေစာေၾကာေနသူမ်ား ရွိေနသည္။ ထိုေမးခြန္းမ်ားကို ေကာ္မတီမ်ားအား မည္သို႔ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အေျဖေပးသြားမည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ ရင္ခုန္သံျမန္ ေနဆဲ ကာလျဖစ္ရာ ထုံးစံအတိုင္း  မည္သူက မည္သည့္ေနရာဆိုသည္ကို စိတ္ဝင္စား ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ မည္သူက လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ျဖစ္မည္၊ မည္သူတို႔က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္မည္၊ ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္မည္ ကို စိတ္မွန္းေနၾကဆဲျဖစ္သည္။
ထိုမွ ေနာက္တစ္ဆင့္ မည္သို႔ေသာ လႊတ္ေတာ္ ယႏၲရား၊ မည္သို႔ေသာ အစိုးရ ယႏၲရားကို ဖန္တီးကာ ဒီမိုကေရစီခရီး ေရွ႕ဆက္မည္ကို တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ စနစ္တစ္ခုကို တည္ ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခိုင္မာေသာ ယႏၲရားတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းသည္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းတစ္ခုတည္း အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ေနာက္မ်ိဳးဆက္တစ္ခုအတြက္ စနစ္ကို ေဖာင္ေဒးရွင္း သြန္းခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
စနစ္သည္ “မည္သို႔” အလုပ္ လုပ္ သည္ဆိုသည့္ How ကိစၥျဖစ္ၿပီး “မည္သူ”အလုပ္လုပ္သည္ဆိုသည့္ Who ကိစၥ မဟုတ္ပါ။
စနစ္ခိုင္မာလာၿပီး How ကိစၥ အေျခခိုင္လာေသာအခါ Who ကိစၥသည္ ထိပ္တန္း အေရးတႀကီး မဟုတ္ေတာ့ပါ။
ထိုေၾကာင့္ . . . ။

လတ္တေလာတြင္ စနစ္ကို မ်ိဳးေစ့ ခ်မည့္ မည္သူဆိုသည့္ ကိစၥသည္ အေရး ႀကီးေနႏိုင္ေသာ္လည္း ေမြးကင္းစ ဒီမိုကေရစီ အ႐ြယ္ေရာက္ေရး လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ ယာဥ္ယႏၲရားတို႔တြင္ “မည္သူ” ဆိုသည့္ ကိစၥမွ “မည္သို႔” ဆိုသည့္ ကိစၥကိုလည္း တည္ေဆာက္ရန္ အာ႐ုံ စိုက္သင့္ပါေၾကာင္း။
အစေကာင္းမွ အေႏွာင္း သက္သာ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ယင္းသည္ ေနာက္ မ်ိဳးဆက္ ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း။