မရွိလည္း ျဖစ္သူ ( အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕၏ မူဝါဒမ်ား၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ဦးသာျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မတိုင္မီတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒု ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းမ်ားကို သတင္းဌာနအခ်ိဳ႕ကေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး NLD ဘက္ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းအမည္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အတည္မျပဳေသးေၾကာင္း ျပန္ရွင္းလင္းသည့္သတင္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ သတင္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အေနျဖင့္ မည္သူ႕ကိုမၽွ ယုံေတာ့ဟူသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ စကားကို ျပန္ကိုးကားရပါက ပါတီတြင္ သင္ေပး၍မရသူ တစ္ေယာက္ မၽွမရွိသည့္သေဘာပင္ ျဖစ္သြားသည္။
NLD ပါတီတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မရွိလၽွင္ဟု စဥ္းစားသူတိုင္း တစ္ေယာက္မၽွမေတြ႕ဟု ေျပာၾကသည္ကို လူတိုင္းအသိပင္။
ဗဟိုဦးစီးစနစ္ က်င့္သုံးလြန္းသည္ကိုလည္း လူတိုင္းအသိ။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွတစ္ပါး အျခား သတင္းထုတ္ျပန္မည့္သူမရွိ သည့္အေျခအေနမ်ိဳးအထိ ျဖစ္လာမည္ဟု မေမၽွာ္လင့္ထားေပ။
သတင္းထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ပင္ လူခြဲမရွိ၊ ယုံၾကည္ရသူမရွိသည့္အေျခအေနမ်ိဳး အထိ မျဖစ္သင့္ေပ။ က႑အသီးသီးတြင္ သက္ဆိုင္ရာအလိုက္လက္လႊဲႏိုင္ေသာ၊ ယုံၾကည္ရေသာသူမ်ား ရွိလာေစရန္လက္လႊဲထား၊ ယုံၾကည္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

မရွိလည္း ျဖစ္ေအာင္ စီမံထားျခင္းသည္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈအမူအက်င့္ ေကာင္းမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ ပုံ ခိုင္မာျခင္းကို ျပသေနသည္။ လူထုသည္အေျပာင္းအလဲအတြက္ဟု မ်က္စိမွိတ္မဲ ေပးခဲ့ၾကသည္။ အေျပာင္းအလဲအတြက္ဟု အားနည္းခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို နားလည္ ေပးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း သို႔နားလည္ေပးေနသည့္ အေျခအေနမွ ေလ်ာက်သြား သည့္အဆင့္သို႔ မေရာက္ေအာင္ ထိန္းထားသင့္ေပသည္။

လက္ရွိအေနအထားမွာ သိမ္ေမြ႕လြန္းသည္ကို အားလုံးအသိပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အျခားမည္သူ႕ကို မၽွမယုံရ၊ လူခြဲထားမရအေနအထားသို႔ လူသိရွင္ၾကားေရာက္သြားသည့္ အေနအထား ျဖစ္သြားသည္။ ေနာက္ပိုင္းအေရးႀကဳံလာပါက ထိုသို႔ေသာသိမ္ေမြ႕လြန္းသည့္ အေနအထား အဖန္ဖန္ ႀကဳံႏိုင္ရာ ကိုယ္မရွိလည္း ျဖစ္သည့္အေနအထား ဖန္တီးေပး ထားႏိုင္မွသာေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ားအထိ ပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ ခိုင္မာ အားေကာင္းေနမည္ ျဖစ္သည္။
တိုင္းျပည္ေရွ႕ေရးအတြက္ မေမာေစေရး လူအေပၚ အေျခမခံဘဲအဖြဲ႕အစည္း ခိုင္မာအားေကာင္းျခင္း (Institutionalization) ကိုတည္ေဆာက္ေရး မီးေမာင္းထိုးျပ လိုရင္းျဖစ္သည္။