အမႈိက္ကင္းစင္ေရး လမ္းမေပၚအေျဖမရွိ

0
621

ႏွစ္ရက္တာ အမႈိက္ေကာက္လႈပ္ရွားမႈ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ဦးစြာေျပာ လိုသည္မွာ အမႈိက္ကိုေကာက္ရေကာင္းမွန္း သိလာသည့္အတြက္ မ်ားစြာေက်းဇူးတင္လွ သည္။ ပထမေတာ့ မည္သူမည္ဝါမွန္း မသိပစ္ခဲ့ေသာ အမႈိက္မ်ားအတိုင္းအတာတစ္ရပ္ အထိ ရွင္းသြားမည္။


သို႔ေသာ္ အမႈိက္လိုက္ေကာက္ေန႐ုံျဖင့္ ထာ၀ရအမႈိက္ကင္းသြားမည္မဟုတ္ပါ။အမႈိက္ေကာက္ၿပီးေနာက္ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ရန္မွာ အမႈိက္ကိုစည္းကမ္းမဲ့မပစ္ေရး အသိတိုးရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္အမႈိက္ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ပစ္ရမည္ဟူေသာ အသိရွိလာေရးျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္မွာမည္သို႔ အမႈိက္ပစ္ရမည္ဟူေသာ စည္းစနစ္မ်ားရွိလာေရး၊ အမႈိက္ပစ္ရမည့္ေနရာမ်ားရွိလာ ေရးျဖစ္သည္။
အမႈိက္ပစ္ရန္ေနရာဟုဆိုရာတြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လက္လီအမႈိက္ပစ္ရန္ ေနရာလိုအပ္သကဲ့သို႔၊ ယင္းတို႔ကို သိမ္းဆည္းလာေသာ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္မ်ား လက္ ကား အမႈိက္ပစ္ရန္ေနရာလည္း လိုအပ္သည္။

ယင္းေနာက္ပတ္ဝန္းက်င္မပ်က္စီးေစဘဲအမႈိက္မ်ားကို မည္သို႔ဖ်က္ဆီး သုတ္သင္ရွင္းလင္းမည္ဟူေသာ နည္းနာမ်ားလည္း လိုအပ္သည္။
ဤသို႔ေသာ အေျဖမ်ားသည္ လမ္းမေပၚတြင္မရွိပါ။ လမ္းေပၚတြင္ က်ေနေသာ အမႈိက္မ်ား လိုက္ေကာက္႐ုံျဖင့္မၿပီးပါ။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တင္သြင္း၊ ေဆြးေႏြး၊ ျငင္းခုံ၊ အတည္ျပဳရမည့္ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၌သာ အေျဖရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရး ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလြတ္ေတာ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္မ်ားစြာ တာဝန္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား နာရီႏွင့္ခ်ီ တန္းစီမဲေပးေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အႏၲိမအလုပ္ မွာ သန္႔ရွင္း၊ ေရာဂါဘယကင္းေသာ ဝန္းက်င္ေကာင္းကို ဖန္တီးေရးဥေပဒ၊ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ျဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ လမ္းေပၚတြင္ အမႈိက္လိုက္ေကာက္ေန႐ုံျဖင့္ အမႈိက္မ်ားရွင္းသြား မည္မဟုတ္ဘဲ အႏၲိမပန္းတိုင္သို႔မွန္းရည္သြားႏိုင္ေရး တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။