ကိုယ့္ေခ်ာက္ကိုယ္ မတူးၾကပါနဲ႔

0
493

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမူအခင္းမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကို ၾကားေနျမင္ေနရသည္မွာ စိုးရိမ္စရာ။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပကသည့္ေန႔တြင္ေရာ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ေၾကညာသည့္အခ်ိန္ မ်ားတြင္ အေျခအေနက မည္သို႔ရွိမည္မသိ။
မည္သူမွလည္း မခန္႔မွန္းႏိုင္။

ေသခ်ာသည္မွာ မည္သူမွ တိုင္းျပည္ကို ေခ်ာက္ထဲ ေနာက္ထပ္က်ေစခ်င္မည္ မဟုတ္။
မည္မၽွေသးငယ္သည့္ကိစၥပင္ ျဖစ္ေစကာမူ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္လုံး မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္သည္အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ မည္သည့္အျပဳအမူ အေျပာအဆိုကိုမၽွ မျပဳသင့္။

ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ မိမိေထာက္ခံသည့္ပါတီ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ ႐ႈံးသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ အထိန္းအကြပ္မဲ့ ေဒါသထြက္ျခင္း၊ အေပ်ာ္လြန္ျခင္းတို႔ မျဖစ္သင့္။

တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ျပဳမူေျပာဆိုၾကရမည္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရန္ ငါစည္းျခားလာခဲ့ၾက၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ လက္ၫႈိထိုးလာခဲ့ၾကသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ျဖစ္သျဖင့္ ပိုသတိထားရမည္ ျဖစ္သည္။
တစ္ဦး၏ အေပ်ာ္လြန္မႈက တျခားတစ္ဦးကို မခံခ်ိမခံသာျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ယင္း မခံခ်ိမခံသာျဖစ္မႈမ်ားသည္ ျပႆနာ၏ မီးပြားစမ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။
သက္ဆိုင္ရာပါတီမ်ားကလည္း မိမိ၏ ပါတီဝင္မ်ား၊ ပါတီေထာက္ခံသူမ်ားကို အခ်ိန္မီ ထိန္းအုပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။
မည္သည့္အခင္း ျဖစ္ပြားမႈမ်ိဳးမဆို တိုင္းျပည္ကို ေခ်ာက္ထဲတြန္းပို႔သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡတစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစသည့္ အျပဳအမူတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကိုယ့္ေခ်ာက္ကိုယ္ တူးျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းေခ်ာက္သည္ တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံး စုံးစုံးျမႇဳပ္သြားမည့္ ေခ်ာက္ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။