ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္ မဲလာမေပးသူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္သည့္မဲ႐ုံမ်ားရွိ

0
383

၂၀၁၅ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ ေန႔တြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ မ်ားရွိ မဲ႐ုံတခ်ိဳ႕တြင္ မဲလာမေပးသူ တစ္ ေထာင္ေက်ာ္အထိရွိသည္ဟု ေ႐ြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားထံမွ သိရသည္။


မဲေပးခြင့္ရွိသူ ႏွစ္ေထာင္ႏွင့္ အထက္ ရွိသည့္ မဲ႐ုံတခ်ိဳ႕တြင္  အမွန္ တကယ္ မဲလာေပးသူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္သာရွိ သည္ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕သီရိၿမိဳင္ ရပ္ကြက္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမွ သိရသည္။
ယင္းရပ္ကြက္တြင္မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၂၃၃၈ ဦးရွိေသာ္လည္း မဲေပးခြင့္လက္မွတ္ လာမထုတ္သူ  ၁၂၁၆ ဦးရွိသည္ဟု သိရ သည္။
ယင္းသို႔ မဲလာမေပးသူမ်ားျခင္းမွာ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနသည့္ ေရလုပ္သားမ်ား မ်ားျခင္းႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား မ်ားျခင္းေၾကာင့္ဟု သိရသည္။

kt_election_3
ၿမိဳ႕ေပၚ မဲ႐ုံမ်ားသည္ ညေန ၄ နာရီ မဲ႐ုံ ပိတ္ခ်ိန္တြင္မဲလာေပးသူ မက်န္ေတာ့ ေၾကာင္း မဲ႐ုံေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားထံမွ သိရသည္။
ယင္းသို႔ မဲလာမေပးသူမ်ားသည့္ မဲ႐ုံမ်ားမွာ သီရိၿမိဳင္၊ ပိေတာက္ေ႐ႊဝါ၊ ေအးျမကန္သာ၊ ေအးရိပ္ၿငိမ္၊ ေ႐ႊျပည္သာ စသည့္မဲ႐ုံမ်ားျဖစ္သည္။