မြန္ျပည္နယ္ေနာက္ဆုံး မဲဆႏၵရွင္စာရင္း တစ္သိန္းနီးပါး ထပ္တိုးလာ

0
378

မၾကာမီ က်င္းပေတာ့မည့္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲအတြက္ မြန္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ဆုံး မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူစာရင္းမွာ ၁၅ သိန္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိလာၿပီး ခန္႔မွန္း အေျခခံ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းထက္ တစ္သိန္းနီးပါး ထပ္တိုးလာသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ခန္႔မွန္းအေျခခံ မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့စဥ္က မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ၁၄ သိန္း ႏွစ္ေသာင္း ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။
ရက္ေပါင္း ၁၈၀ ေနထိုင္လာသူမ်ား ပုံစံ ၃-က ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားသျဖင့္ ထိုသို႔ ၁၅ သိန္းေက်ာ္အထိ ေရာက္သြား ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ တာဝန္ခံအရာရွိ ဦးဟိဏ္းလင္းထက္က ေျပာသည္။
ေနာက္ဆုံးအဆင့္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္း ကို ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔မွစၿပီး သက္ဆိုင္ ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာေကာ္မရွင္႐ုံးမ်ား တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ေအာင္ ျပန္ကပ္ေပးသြားမည္ဟုလည္း ေျပာသည္။
mon-election

ႀကိဳတင္မဲမ်ားကိုလည္း ေအာက္တို ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔မွ စတင္ေကာက္ယူ လ်က္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္မဲလက္မွတ္ကိုလည္း ေအာက္ တိုဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ထုတ္ ေပးခဲ့သည္။

ႀကိဳတင္မဲကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈ မရွိပါက သာမန္ ပါတီ ငယ္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာထိခိုက္ နစ္နာ ေၾကာင္း မြန္အမ်ိဳးသားပါတီက ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ႏိုင္စန္လႈိင္က ေျပာသည္။

” ၂၀၁၀ တုန္းက ႀကိဳတင္မဲကိစၥက အမ်ားႀကီး ျဖစ္ခဲ့တယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္မွာ အဓိက တာဝန္ရွိေသာ္ လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ လြတ္လပ္ ၿပီး တရားမၽွတသည့္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပါတီ၊ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း၊ မီဒီယာ၊ ဃွဥ ႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ ဝိုင္းဝန္း ကူညီေပးမႈ လိုအပ္သည္ဟုလည္း မြန္ေကာ္မရွင္က ေျပာသည္။