မူေရာ လူပါ ၾကည့္ၿပီး မဲေပးရန္ လက္ရွိ တနသၤာရီတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

0
371

မၾကာမီ က်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မဲေပး သည့္အခါ ပါတီ၏ မူဝါဒေရာ၊ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းကိုပါ ၾကည့္ၿပီး မဲေပး ၾကရန္ လက္ရွိ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာသည္။

လက္ရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမတ္ကို သည္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖစ္ သည္။
လူထုအေနျဖင့္ လက္ရွိ ရရွိထား သည့္ စည္းလုံး ညီၫြတ္မႈ ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုေကာင္း ေအာင္ ျမႇင့္တင္ရန္ စီမံမႈ အေတြ႕အႀကဳံ ရွိကာ ဒီမိုကေရစီႏွင္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္သည့္ ပါတီကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးသပ္ေ႐ြးခ်ယ္ မဲေပးရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမတ္ကိုက ေျပာသည္။

“ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ပါတီ၏ မူကို လည္းၾကည့္ရန္၊ လူကိုလည္း ၾကည့္ရန္ လိုအပ္လွပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမတ္ကိုက ဆိုသည္။
လူထုက ဆက္လက္တာဝန္ေပး မည္ဆိုပါက ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္၏ သမိုင္း ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသမိုင္းကို အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္ ဟုလည္း ဦးျမတ္ကိုက ကတိျပဳခဲ့သည္။

အဓိက ၿပိဳင္ဖက္ပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားက ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခ်ိန္တြင္ လူကို မၾကည့္ဘဲ ပါတီကို ၾကည့္ၿပီး မဲထည့္ရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ေဒသခံ မ်ားထံမွ သိရသည္။
ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီလူထုေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ လူထုအင္အား ၃၀၀၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲၿပီးခ်ိန္တြင္ ေအာင္ႏိုင္ ေရး သီခ်င္းမ်ားဖြင့္ကာ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္း လွည့္ လည္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။